ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt

Legislativní a právní otázky

 • Transpozice směrnice EP a Rady 2014/61/EU
  Evropská komise vyzvala 19 států EU, včetně České republiky, k řádné transpozici směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Členské státy měly transponovat opatření směrnice do svých národních právních řádů do 1. ledna 2016.
 • Zákon o elektronických komunikacích
  Odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu předkložil veřejnosti z důvodu přehlednosti neoficiální úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, účinné k 1. lednu 2016.
 • Zákon o elektronických komunikacích. Komentář.
 • Novela zákona o elektronických komunikací
 • Provozní a lokalizační údaje
  Právní úprava preventivního uchovávání údajů o internetové a telefonické komunikaci je protiústavní. Spornou část zákona a celou prováděcí vyhlášku 31. března 2011 zrušil Ústavní soud. Tzv. provozní a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci dosud museli uchovávat operátoři a poskytovatelé internetu.
 • Úplné znění zákona o elektronických komunikacích
 • Odborná publikace
  Nakladatelství LINDE Praha, a.s. vydalo 30. listopadu 2009 praktickou právnickou příručku: Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích.
 • Rozsudek Evropského soudního dvora z 13. prosince 2007
  Evropský soudní dvůr vydal dne 13. prosince 2007 rozsudek ve věci vnitrostátních právních předpisů, které stanoví povinnost provozovatelů kabelových sítí šířit programy vysílané některými soukromými subjekty televizního vysílání (tzv. „must carry“). Soudní dvůr v této věci rozhodoval o předběžné otázce na základě článku 234 Smlouvy o založení Evropského společenství a vydal rozsudek, který se týká výkladu článků 49 a 86 Smlouvy.
 • Doporučení Komise o relevantních trzích
  Evropská komise vydala 17. prosince 2007 doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [Úřední věstník EU L 344, 28.12.2007, str. 65]. Doporučení č. 2007/879/ES Komise vydala v souladu s rámcovou směrnicí 2002/21/ES [Úřední věstník EU L 108, 24.4.2002, str. 33, směrnice ve znění nařízení (ES) č. 717/2007 (Úřední věstník EU L 171, 29.6.2007, str. 32)], konkrétně podle ustanovení článku 15 odst. 1 směrnice.
 • Revize předpisového rámce elektronických komunikací
  ČAKk uspořádala 3. října 2006 odborný seminář na téma revize předpisového rámce elektronických komunikací a Doporučení Komise o relevantních trzích, kterou v tomto roce provádí Evropská komise.
 • Ekonomický dopad autorských práv na kabelové operátory
  Evropská asociace kabelových komunikací představila dne 11. května 2006 v Bruselu studii "Economic Impact of Copyright for Cable Operators in Europe".
 • Novela zákona č. 231/2001 Sb.
  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 25. dubna 2006 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 885/5), se změnami navržené Senátem. Prezident republiky zákon podepsal 11. května 2006. Novela byla vyhlášena dne 31. května 2006 v částce 76 Sbírky zákonů (zákon č. 235/2006 Sb.).
 • Revize předpisového rámce elektronických komunikací
  V průběhu roku 2006 Komise provede celkovou revizi regulačního rámce, revizi Doporučení Komise o relevantních trzích, které označilo 18 trhů a nakonec ještě posoudí obsah článku 8 Směrnice Komise č. 2002/77/ES (konkurenční směrnice).
 • Zpráva o plnění evropské směrnice 1999/93/EC o elektronickém podpisu
  Dne 15. 3. 2006 vydala Evropská komise dokument Zpráva o plnění směrnice 1999/93/EC o elektronickém podpisu. V dokumentu se konstatuje, že Evropská komise neshledává v současnosti důvody k revizi směrnice 1999/93/EC a že cíle této směrnice byly převážně splněny. Určité nedostatky existují zejména u vzájemného uznávání elektronického podpisu a interoperability. Evropská komise bude o řešení těchto nedostatků jednat se zainteresovanými subjekty.
 • Revize předpisového rámce elektronických komunikací
  ČAKK zpracovala a předala Komisi připomínky v rámci probíhající revize předpisového rámce elektornických komunikací EU z roku 2002.
 • Metodika definování relevantních trhů
  VÝZVA k uplatnění připomínek k Metodice definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice
 • Novely zákona o elektronických komunikacích
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) byl novelizován.
 • Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb IS
  Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 27. května 2005, částka 74.
 • Univerzální služba
  Evropská komise zveřejnila 24.5.2005 dokument v souladu s článkem 15 směrnice o univerzální službě 2002/22/ES o rozsahu US.
 • Další kroky v právní úpravě elektronických komunikacích
  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) učinil sice první důležitý krok směrem k realizaci povinnosti České republiky jako členského státu Evropské unie, jíž je transpozice předpisového rámce elektronických komunikací EU 2003 (zejména rámcové směrnice a čtyř specifických směrnic) do českého právního řádu, zůstal ale na půli cesty. Zákon o elektronických komunikací se především vyhnul problematice právní úpravy vysílání jako integrální součásti elektronických komunikací.
 • Zákon o elektronických komunikacích
  Poslanecká sněmovna schválila dne 22. února 2005 návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Prezident republiky Václav Klaus tento zákon podepsal dne 21. března 2005. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, částka 43, dne 31. března 2005 (č. 127/2005 Sb.).
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozhlasovém a televizním vysílání
  Ministerstvo informatiky předkládá společně s Ministerstvem kultury návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Návrh zákona na principu oddělení regulace obsahu vysílání od regulace přenosu vysílání sjednocuje správu kmitočtového spektra a upravuje institut povinného šíření určeného rozhlasového a televizního programu a souvisejících povinných doplňkových služeb (tzv. „must carry“) v souladu s právem ES. Novela zákona č. 231/2001 Sb. již byla původně předložena v rámci návrhu zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jako jeho čtrnáctá část. Poslanecká sněmovna na návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tuto část čtrnáctou vypustila. Z tohoto důvodu je tato právní úprava nyní předkládána jako samostatný vládní návrh zákona.
 • Česká republika nepostupuje podle doporučení Evropské komise
  Vláda schválila svým usnesením ze dne 29. ledna 2003 č. 111 návrh novely zákona o telekomunikacích. Alternativní operátoři tento návrh kritizují, protože nebere v úvahu doporučení Evropské komise.
 • Příprava právní úpravy elektronických komunikací
  ČAKK apeluje na urychlené přijetí takových kroků, které by vedly ke koncepční a fundované přípravě právní úpravy elektronických komunikací v českém právním řádu.
 • Protipirátský seminář
  ECTA ČR ČAKK uspořádala dne 22. ledna 2003 odborný seminář na téma autorskoprávních vztahů se zaměřením na boj s pirátským zneužíváním nehmotných statků.
 • Seminář o problematice autorskoprávních vztahů
  ECTA ČR Česká asociace kompetitivních komunikací uspořádala dne 22. ledna 2003 odborný seminář na téma autorskoprávních vztahů a boje proti pirátskému zneužívání nehmotných statků.
 • Předpisový rámec elektronických komunikací EU
  Vydáním Směrnice Komise 2002/77/EC ze dne 16. září 2002 o konkurenci na trzích elektronických komunikačních sítí a služeb byl dokončen proces přijímání sekundárních právních předpisů Evropského společenství, které tvoří předpisový rámec elektronických komunikací.
 • Novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
  ČAKK předala Ministerstvu kultury připomínky k návrhu změn zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
 • Směrnice EP a Rady o univerzální službě
  § 31 nové Směrnice 2002/22/EC EP a Rady ze 7. března 2002 o univerzální službě a o uživatelských právech vztahujících se k elektronickým komunikačním sítím a službám (OJ L 108/51, 24.4.2002) upravuje otázku tzv. must carry.
 • Nový regulační rámec elektronických komunikací EU
  Česká asociace kompetitivních komunikací - Afilace ECTA Česká republika vítá vydání právních předpisů Evropských společenství, které tvoří regulační rámec elektronických komunikací. ČAKK/ECTA se bude obsahem a implementací těchto sekundárních právních předpisů komunitárního práva soustavně a intenzivně zabývat.
 • Nový regulační rámec elektronických komunikací - poznámka na okraj
  Sada nových sekundárních právních předpisů Evropského společenství upravujících regulaci elektronických komunikací (sítí, služeb a přidružených zařízení) je seriózním pokusem o vykročení směrem k postupné a žádoucí deregulaci tohoto odvětví.