ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Výzva průmyslu vládě České republiky

Výzva ICT průmyslu
k plnění programových priorit vlády České republiky

Vládní kabinet premiéra Bohuslava Sobotky zařadil ve svém programovém prohlášení mezi hlavní priority rozvoje České republiky efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) při řízení státu a podporu digitální ekonomiky. Stalo se tak v únoru letošního roku a důležitým impulsem bylo zveřejnění Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti České republiky. Vážíme si vstřícného přístupu vlády k naší iniciativě a pochopení skutečnosti, že nám jde o prospěch celé naší země a všech občanů.

Výzvou k naplnění programových priorit vlády České republiky chceme upozornit na následující body obsažené v přijatém vládním programu, ke kterým se kabinet zavázal. Jedná se o doslovné citace některých priorit tak, jak jsou v programovém prohlášení vlády uvedeny:

·         Efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podpora internetové ekonomiky.

·         Elektronizace faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu.

·         Urychlení zavedení vysokorychlostního internetu.

·         Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

·         Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestranná podpora vzdělání, vědy, kultury a sportu.

Programové prohlášení je klíčový strategický vládní dokument, který je potřeba začít naplňovat. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby své programové priority v oblasti ICT začala intenzivně uskutečňovat, aby pracovala na realizaci jednotlivých opatření a průběžně o nich informovala veřejnost. V současné době považujeme za nutné zejména:

1.       Stanovení odpovědnosti – určit ministry a další vedoucí pracovníky státní správy přímo odpovědné za jednotlivé oblasti, kteří budou mít potřebné výkonné pravomoci pro realizaci všech závazků vyplývajících z programového prohlášení vlády v rámci jimi řízených resortů a úřadů.

2.       Specifikaci úkolů – definování jednotlivých klíčových úkolů a akčních plánů vyplývajících z vládních priorit a přijatých strategických plánů, včetně souvisejících legislativních opatření.

3.       Určení termínů – závazné termíny musí umožnit průběžnou veřejnou kontrolu plnění jednotlivých úkolů, opatření a stanovených cílů. Zavedení účinného systému kontroly je základním předpokladem toho, aby tyto konkrétní a měřitelné výstupy byly řádně a včas naplňovány.

Na plnění a kontrole výše uvedených priorit vlády jsme připraveni se aktivně podílet svými odbornými kompetencemi. Uvědomujeme si, že jen při patřičné pozornosti věnované efektivnímu rozvoji ICT a podpoře digitální ekonomiky lze v dnešním globalizovaném, dynamickém světě uspět.

Pokud nebudou výše uvedené priority urychleně naplňovány, tak České republice hrozí další snížení mezinárodní konkurenceschopnosti.

V Praze dne 28. září 2014