ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Příprava právní úpravy elektronických komunikací

 

N á v r h  ČAKK:

 

I.

1.     Na politické úrovni rozhodnout o koncepci nového telekomunikačního a mediálního regulátora a o jeho správném a odpovídajícím zařazení v systému státní správy ČR.

2.    Připravit návrhy tří stěžejních zákonů:

a.      zákona o elektronických komunikacích

b.     zákona o Národním komunikačním regulačním úřadu

c.      zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (včetně digitálního vysílání)

3.     Při přípravě zákona ad. b. vycházet z modelu navrženém ve finálním materiálu twinningového projektu.

 

II.

Výkonnou moc podle Ústavy České republiky vykonávají prezident republiky a vláda. Prezident republiky i vláda jsou systematicky zařazeni do Hlavy třetí Ústavy ČR nazvané: „Moc výkonná“. Prezident republiky je hlavou státu a vláda je vrcholným (nikoli nejvyšším) orgánem výkonné moci (čl. 67, odst. 1 Ústavy ČR). Ani prezident republiky není ústavně definován jako nejvyšší orgán státní moci, pouze v taxativně vymezených pravomocích (čl. 62) rozhoduje nezávisle na vládě; lze také konstatovat opačně, že až na pravomoci vymezené v článku 62 je vláda nejvyšším orgánem výkonné moci. Pouze ona je z moci výkonné odpovědna Poslanecké sněmovně (čl. 68), a to i za rozhodnutí prezidenta republiky, která potřebují ke své platnosti podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Tím je vymezen vztah odpovědnosti mezi mocí výkonnou (prezident republiky a vláda) a mocí zákonodárnou (parlament).

Podle článku 62 písm. h) Ústavy ČR (Základní pravomoci) má prezident republiky právo vrátit Poslanecké sněmovně přijatý zákon (s výjimkou zákona ústavního) s odůvodněním do 15 dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. V rámci této své výlučné pravomoci má prezident republiky hájit též zájmy moci výkonné proti přijatým zákonům – tedy moci zákonodárné (oné „legislativy“, kterou si tak často pleteme s pojmem „právo“) – které by mohly komplikovat výkon funkcí moci výkonné.  Prezident republiky v této roli působí jako pojistka moci výkonné proti moci zákonodárné.

Jako pojistka moci výkonné vůči moci soudní působí v rámci svého ústavního práva podle článku 62 písm. g) Ústavy ČR. Svá rozhodnutí vždy činí jako hlava státu, v rámci moci výkonné.

 

III. 

Národní regulační komunikační úřad měl být zřízen novým (zvláštním) zákonem a jeho předsedu by měl jmenovat prezident republiky jako součást moci výkonné. Mělo by jít o správní úřad na úrovni jiných regulačních úřadů.

Musíme ještě koncepčně posoudit znění článku 79 Ústavy ČR (Ministerstva a jiné správní úřady), který správnímu úřadu zřízenému zákonem vymezuje určitou věcnou a územní působnost a svěřuje mu pravomoc vydávat druhotné právní předpisy (odst. 3) nebo alespoň pravomoc vydávat správní rozhodnutí s právními účinky, tj. správní akty.

Na rozdíl od vlády musí všechny normotvorné subjekty mít tzv. speciální zmocnění v zákonu.

 

12. února 2003