ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Česká republika nepostupuje podle doporučení Evropské komise

 

 

 Praha 19. února 2003            Pravidelná hodnotící zpráva Komise Evropských společenství (Osmá zpráva Komise o implementaci telekomunikačního regulačního souboru, COM(2002) 695 final ze dne 3. prosince 2002) konstatovala, že vzdor těžkostem s  kapitálovým financováním je zřetelná, podstatná dlouhodobá poptávka po zpřístupnění účastnického vedení, kterou ve velkém měřítku doprovázejí požadavky na nediskriminační dostupnost vysokorychlostní přístupové služby („bitstream“) dominantních operátorů (incumbent operators).[1] Tam, kde si dominantní operátor sám sobě poskytuje přístup k datovému toku („bitstream“ – obvykle služby xDSL podle dosaženého stavu technologie), musí také poskytovat podobné druhy přístupu podle transparentních a nediskriminačních podmínek novým soutěžitelům[2]. 

Z tohoto stanoviska vyplývá, že Komise ES si je vědoma existence nedostatečné právní úpravy přístupu k datovému toku a proto připravuje odpovídající Doporučení, které členské státy EU zaváže uvést věci rychle do pořádku. Na regulační konferenci Evropské asociace kompetitivních telekomunikací ECTA v prosinci minulého roku a znovu při tzv. Evropskému dne širokopásmových služeb 28. ledna 2003 o tom informoval člen Komise odpovědný za informační společnost a podnikovou sféru Erkki Liikanen.

„Komise již zahájila přípravy vydání svého doporučení k bitstreamu, aby pomohla překonat dosud nevalné výsledky, které jsou v EU se zaváděním zpřístupnění účastnických vedení,“ uvedl Zdeněk Vaníček, který se jako prezident národní pobočky ECTA v České republice (České asociace kompetitivních komunikací) bruselské konference zúčastnil. „Ukazuje se totiž, že ještě závažnějším by mohl být problém tzv. střední míle a proto je nutné k tomu přizpůsobit regulační pohled na věc. Zkrátka – bez uvolnění přístupu k datovému toku nedosáhneme „širokopásmové Evropy“ a tudíž se jeví jako kardinálním, aby se vyřešil i tento problém, dříve než bude pozdě,“ zdůraznil Vaníček a dodal, že „ČAKK již v dubnu tr. navrhla, aby se otázka přístupu k datovému toku řešila již v novela  zákona o telekomunikacích a proto je chybou, že bylo ustanovení o něm z  návrhu novely zákona nakonec vypuštěno.“

Za tohoto stavu je nesprávné a především nekoncepční, že přístup k datovému toku – jako součást širší problematiky zpřístupnění účastnických vedení – navržená novela zákona o telekomunikacích, kterou  vláda schválila 29. ledna 2003, neupravuje. Tím se novela stává jen polovičatou a nedůslednou transpozicí odpovídajícího Nařízení EP a Rady č. 2887/2000 a nemůže přinést žádoucí efekt v prohloubení konkurence v místním přístupu.

Česká asociace kompetitivních komunikací v plném rozsahu podporuje stanovisko těch alternativních operátorů, kterým podobně jako jí záleží na skutečné konkurenci v místním přístupu, a dodává, že již od dubna minulého roku opakovaně (ale marně) upozorňovalo bývalé Ministerstvo dopravy a spojů na potřebu vyřešit otázku datového toku v souladu s postupem Komise a mezinárodními závazky České republiky v poslední fázi příprav na přístup k Evropské unii.

 

 


[1] Osmá zpráva, kapitola Klíčové regulační závěry (Key regulatory conclusions), str. 5.

[2] Tj. tzv. alternativním operátorům; Osmá zpráva, kapitola Přístup k datovému toku (Bitstream access), str. 28.