ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Doporučení Komise o relevantních trzích
Komise vydala doporučení o relevantních trzích elektronických komunikací

 

Evropská komise vydala 17. prosince 2007 doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [Úřední věstník EU L 344, 28.12.2007, str. 65]. Doporučení č. 2007/879/ES Komise vydala v souladu s rámcovou směrnicí 2002/21/ES [Úřední věstník EU L 108, 24.4.2002, str. 33, směrnice ve znění nařízení (ES) č. 717/2007 (Úřední věstník EU L 171, 29.6.2007, str. 32)], konkrétně podle ustanovení článku 15 odst. 1 směrnice, která tvoří páteř souboru sekundárních právních předpisů EP a Rady pro regulaci a správu elektronických komunikací. Zmíněný článek 15 odst. 1 rámcové směrnice požaduje, aby Komise vymezila trhy sítí a služeb elektronických komunikací v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže. Účelem nového doporučení, které nahrazuje dokument stejného rozsahu a relevance z roku 2003 [doporučení Komise 2003/311/ES, Úřední věstník EU L 114, 8.5.2003, str. 45], je aktuálně určit takové trhy produktů a služeb, ve kterých se regulace ex ante smí oprávněně použít; konečným cílem je přinést prospěch koncovým uživatelům tím způsobem, že se trhy stanou dostatečně konkurenčními na udržitelném základě.

V roce 2003 Komise určila 18 konkrétních [relevantních trhů]  postihující celou šíři sítí elektronických komunikací, které zajišťují jejich provozovatelé, a služby elektronických komunikací, které prostřednictvím těchto sítí operátoři poskytují. Vnitrostátní regulační úřady členských států EU [v ČR Český telekomunikační úřad] provedly podle tohoto doporučení 2003/311/ES a na základě ustanovení rámcové směrnice analýzu všech relevantních trhů. ČTÚ se této úlohy zhostil úspěšně a včas dokončil analýzu jako třetí mezi tehdejšími 25 regulátory. Vymezení relevantních trhů se však v důsledku tržního a především technologického vývoje mění a proto Komise po téměř pěti letech své doporučení revidovala a nově vymezila tentokrát pouze 7 relevantních trhů – jeden v maloobchodní úrovni [přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro bytové a nebytové stanice] a šest ve velkoobchodní úrovni - a doporučuje 27 členským státům, aby podle situace v konkrétní zemi vnitrostátní regulační úřady znovu analyzovaly Komisí doporučené trhy. Český telekomunikační úřad již druhé kolo analýzy relevantních trhů zahájil na podzim loňského roku.

Podle článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství Komise vydává doporučení, které není závazné. Povinnost členského státu označit trhy produktů a služeb, v nichž není dostatečná konkurence a tudíž na něm působí jeden či více subjektů, který disponuje významnou tržní silou [tzn., že se chová bez ohledu na jiné soutěžitele, tedy své konkurenty, a také na koncové zákazníky, že není nucen na jejich zájmy přihlížet], je určena rámcovou směrnicí [směrnice EP a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném rámci pro sítě a služby elektronických komunikací], která stanoví předpisový rámec pro odvětví elektronických komunikací. Tuto směrnici transponoval do českého právního řádu zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o elektronických komunikacích], ve znění pozdějších předpisů, který problematiku analýzy relevantních trhů upravuje zejména v § 51 – 53. Doporučení Komise 2003/311/ES transponoval na základě zákonného zmocnění ČTÚ opatřeními obecné povahy [opatření obecné povahy ze dne 27. června 2005 č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly; opatření obecné povahy ze dne 9. května 2006 č. OOP/1/05.2006-21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly]. Stejným způsobem bude postupovat ČTÚ i nyní, a to podle § 52 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Doporučení Komise vymezuje v příloze 7 relevantních trhů. Vnitrostátní regulační úřady však mohou identifikovat i jiné trhy, za předpokladu kumulativního naplnění tří kritérií, které jsou rozhodné pro hodnocení, zda je na daném trhu dosaženo plné konkurence či nikoli. Tato tři kritéria Komise ve svém doporučení vymezila takto: (a) přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh; tyto překážky mohou být strukturální, právní nebo regulační povahy; (b) struktura trhu, která v příslušném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži; použití tohoto druhého kritéria zahrnuje prověření stavu hospodářské soutěže za překážkami vstupu; a (c) neschopnost práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně řešit selhání příslušných trhů. Vnitrostátní regulační úřady naopak nebudou ukládat regulační nápravná opatření na těch trzích, na nichž existuje účinná hospodářská soutěž, to znamená, že žádný operátor působící na tomto trhu nemá významnou tržní sílu ve smyslu článku 14 rámcové směrnice 2002/21/ES, v podmínkách českého práva podle § 53 zákona o elektronických komunikacích. Základním principem regulace elektronických komunikací je postupný přechod od sektorově zaměřené regulace k soutěžním pravidlům, tj. od odvětvové regulace „ex ante“ k ochraně hospodářské soutěži „ex post“. Regulační zásahy Českého telekomunikačního úřadu postupně nahrazují pravidla soutěžního práva a úloha Úřadu se postupně omezuje. Kýženým cílem regulace elektronických komunikací je dosažení principu ničím neomezované hospodářské soutěže, s co nejmenšími zásahy státu, s naplněním předpokladu nerušeného podnikání.

Relevantním trhem podle českého zákona o elektronických komunikacích se rozumí trh zboží nebo služeb, které vymezila Komise ve svém doporučení 2007/879/ES ze 17. prosince 2007, jež Úřad implementuje v domácích podmínkách ČR. Jde o trhy, které jsou shodné, srovnatelné nebo vzájemně zastupitelné z hlediska jejich základní charakteristiky, ceny a zamýšleného použití. ČTÚ má odpovědnost nejen za kvalitní analýzu všech trhů, ale také za spolupráci s Komisí a s vnitrostátními regulačními úřady všech ostatních členských států EU na základě článku 7 rámcové směrnice. K jeho provedení Komise vydala dne 23. července 2003 Doporučení o oznamování, časových lhůtách a konzultacích poskytovaných podle článku 7 rámcové měrnice 2002/21/ES [C(2003)2647 final]. Tento důležitý dokument Komise připravila a vydala na základě rámcové směrnice, zejména článku 19 odst. 1. Článek 19 [harmonizační postupy] rámcové směrnice pokrývá dva procedurální postupy týkající se harmonizace jednotného evropského trhu: první se týká vydávání doporučení a stanovisek Komise za účelem prohlubování harmonizace při implementování specifických povinností v novém předpisovém rámci; druhá umožňuje, aby Komise navrhovala zavazující opatření s použitím procedury vzájemného uznávání práv a povinností tam, kde rozdíly mezi národními opatřeními vytvářejí překážku jednotnému trhu Společenství.

 

 

© Zdeněk Vaníček