ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Odborná publikace

 

 

 Nakladatelství Linde Praha, a. s. vydalo 30. listopadu 2009 praktickou právnickou příručku PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKONEM O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH autora Zdeňka Vaníčka. Publikace komentuje ustanovení dvou zákonů, které jsou komplementární k zákonu o elektronických komunikacích - zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Dále rozebírá vybrané části týkající se právní úpravy v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a stavebního zákona, které mají vztah k zákonu o elektronických komunikacích a doplňuje je relevantními ustanoveními nového trestního zákoníku.

 

Publikace navazuje na autorův komentář k zákonu o elektronických komunikacích, který vydalo nakladatelství LINDE Praha, akciová společnost, v roce 2008 (ISBN 978-80-7201-739-3), a doplňuje jej. Problematika právní úpravy a odvětvové regulace elektronických komunikací totiž ještě souvisí s některými dalšími oblastmi, které upravují zvláštní zákony. Jde o problematiku nevyžádané komunikace za účelem šíření obchodních sdělení, která stále více komplikuje používání elektronické pošty prostřednictvím datových sítí. S ohledem na složitost této problematiky a nedostatečnost právní úpravy v mezinárodním měřítku bylo vhodné upravit tuto problematiku zvláštním právním předpisem také v českém vnitrostátním právu. Právní úprava před přijetím zákona o některých službách informační společnosti řešila problematiku regulovaných činností ve zvláštních zákonech upravujících jednotlivé regulované činnosti. Ty ovšem neobsahovaly úpravu regulace obsahu obchodních sdělení v souladu se základními etickými pravidly a kodexy chování. Proto bylo nutné zajistit, aby profesní předpisy garantovaly dodržování profesních předpisů upravujících zejména nezávislost, důstojnost, čest povolání a poctivý přístup k zákazníkům a ostatním členům daného povolání při šíření obchodních sdělení osobami vykonávajícími regulované činnosti. Zákon č. 480/2004 Sb. k tomu přispěl, byť v omezené míře. Bílá kniha o elektronickém obchodu sice zamýšlela provést dílčí změny stávajících zákonů, ale protože by touto formou nedošlo k ideálnímu a plnohodnotnému naplnění požadavků kladených evropskou směrnicí 2000/31/ES, byl vypracován a přijat zákon o některých službách informační společnosti.

 

Hlavním cílem zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti bylo vytvořit v rámci českého práva dostatečnou právní ochranu placených rozhlasových a televizních služeb chráněných podmíněným přístupem, služeb informační společnosti, jakožto i podmíněného přístupu před „pirátským“ tj. protiprávním jednáním. Zákon stanoví zákaz protiprávních jednání vztahujících se k zařízením a opatřením, prostřednictvím kterých dochází k obcházení přístupových zabezpečení chráněných služeb (dále jen „nepovolený podmíněný přístup ke chráněným službám„).

 

Další část publikace rozebírá některá ustanovení zákona o elektronických komunikacích, které se týkají jednak vztahu tohoto zákona k problematice provozování rozhlasového a televizního vysílání, jednak ke stavební části zákona a jeho vztahu k stavebnímu zákonu.

 

Poslední část publikaci doplňuje o relevantní ustanovení nového trestního zákoníku, který vstupuje v účinnost dnem 1. ledna 2010.

 

Kniha je podobně jako související publikace z roku 2008 určena pro podnikatele v oblasti elektronických komunikacích obecně, provozování rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, studentům, odborné veřejnosti, právníkům, pracovníkům státní správy a justice, jakož i odborné i laické veřejnosti a odborným a podnikatelským sdružením v oboru. Její přípravu podpořilo občanské sdružení Česká asociace elektronických komunikací se sídlem v Praze. Slavnostní křest knihy proběhl při společenské akci ČAEK dne 2. prosince 2009 v Praze a kmotrem se stal ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ing. Jan Duben.
6. prosince 2009