ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Poziční dokument

Čj. 110/93-99/T

 

Wireless Cable Technology
Poziční dokument České asociace kabelových komunikací

 

1. ÚVOD

Česká asociace kabelových komunikací (dále jen „ČAKK“) cítí ve smyslu svého poslání potřebu se vyjádřit k možnostem a perspektivám využití bezdrátových distribučních systémů v prostředí provozovatelů televizních kabelových rozvodů.

Význam těchto systémů neustále roste a to úměrně s růstem jejich přenosové kapacity a s rozvojem schopnosti interaktivního přenosu dat vyšší rychlostí. Zvyšování užitné hodnoty bezdrátových distribučních systémů přináší i podstatné komparativní výhody v porovnání s klasickými kabelovými sítěmi metalickými
a optickými a to zejména rychlost a jednoduchost instalace systému na požadovaném území a nižší nároky na in
vestiční prostředky.

 

2. SOUČASNÉ VYUŽITÍ WIRELESS CABLE V ČESKÉ REPUBLICE

V současnosti využívá v České republice výhod technologie wireless cable několik provozovatelů, členů ČAKK. Společnosti KabelNet, TES Litvínov, Kabel Plus provozují v rámci svých systémů MMDS v Praze, Brně, Litvínově, Olomouci
a Českých Budějovicích cca 100 tis. účastnických zásuvek. Další dvě společnosti provozující systémy MMDS MWTv Local a B+TV Klimkovice nejsou členy ČAKK
a počet jimi provozovaných zásuvek nepřesahuje 2 tisíce
.

Technologie MMDS je provozována v pásmu 2,1 – 2,3 GHz na kmitočtech přidělených ČTÚ, podle NKT a podle směrnice ČTÚ JTP 710836/93-42 z 18/2/93. Stávající systémy neumožňují interaktivní provoz.

 

3. VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

NKT vymezuje možnost provozu systémů MMDS v kmitočtovém pásmu
2,1 – 2,3 GHz do konce roku 2000. V souladu s rozhodnutím CEPT ERC/DEC(96)-05 uvádí NKT kmitočtové pásmo 40,5 – 42,5 GHz jako další vyhrazené pro systémy wireless cable ( MVDS ) a to bez časového omezení. Nové sys
témy MVDS umožňují jak přenos signálu v analogové formě pomocí kmitočtové modulace, tak i přenos signálu ve formě digitální pomocí modulací QPSK, DQPSK, GMSK. Digitální systémy navíc poskytují dostatek systémových možností pro návrh a realizaci interaktivních systémů s obousměrným přenosem dat.

Potenciální noví wireless operátoři počítají v rámci platné NKT se zahájením provozu pouze v novém kmitočtovém pásmu 40,5 – 42,5 GHz, neboť zde neplatí žádné časové omezení. Stávající operátoři MMDS navíc řeší v současnosti problém jak bez přerušení poskytovat službu wireless cable po ukončení možnosti provozu stávajících systémů v kmitočtovém pásmu 2,1 – 2,3 GHz a to zahájením provozu nových systémů MVDS ve vyšším kmitočtovém pásmu. Toto však není jednoduchá úloha. Systémy MVDS mají všeobecně menší poloměr pokrytí území cca 5 km oproti cca 25 km u MMDS. Investiční náklady na jeden kanál jsou u nových systémů rovněž vyšší. Stávající i noví operátor tedy řeší nelehkou úlohu zejména z ekonomického pohledu .

 

4. NOVÉ TECHNOLOGIE MWS V NÁVAZNOSTI NA LEGISLATIVU CEPT

V lednu 1999 byl na zasedání FM WG ERC v Nikósii předložen nový návrh rozhodnutí ERC/DEC/(99)BB, který se zásadně dotýká budoucnosti systémů MVDS v kmitočtovém pásmu 40,5 – 42,5 GHz.

Návrh rozhodnutí:

 • rozšiřuje kmitočtové pásmo na 40,5 – 43,5 GHz

 • vyhrazuje toto kmitočtové pásmo pro systémy MWS ( Multimedia Wireless Systems)

 • v textaci vyslovuje názor, že po přijetí tohoto rozhodnutí mají být veškeré systémy nově uváděné do provozu realizovány jako digitální

Podle závěrů dalších studií, které jsou zpracovávány v rámci PT ERC, jsou MWS řazeny svým charakterem mezi FS a BS a to podle charakteru služby, kterou budou dominantně poskytovat. Systémy MVDS podle původního ERC/DEC(96)-05 jsou chápány jako jedna z aplikací MWS. Protože se jedná zejména o distribuční systémy splňují charakter BS. Podstatné pro rozvoj aplikací na bázi MWS v současnosti je:

 • nové rozhodnutí neřeší metodiku kmitočtového plánování v pásmu
  40,5 – 43,5 GHz

 • nové rozhodnutí deklaruje tvrdou snahu po zajištění právní jistoty do budoucna pro investory při budování pan-evropských multimediálních systémů na bázi MWS

 

 1. SITUACE V ČR

Zveřejnění návrhu nového rozhodnutí, jehož přijetí se očekává v červnu letošního roku na zasedání ERC, vyvolalo určitý stav nejistoty mezi stávajícími
a novými potenciálními operátory wireless cable systémů. Nejistotu vyvolalo
zejména prohlášení ČTÚ, že při současném stavu nelze dočasně přidělovat kmitočty v kmitočtovém pásmu 40,5 – 42,5 GHz a sice z těchto důvodů:

 • není jasná metodika CEPT pro kmitočtové plánování

 • není jasné stanovisko ČTÚ k eventuální možnosti provozu analogových systémů MVDS

Tento stav je pro operátory velmi nepříjemný neboť:

 • od roku 96 se podle původního ERC/DEC pro MVDS věnovali operátoři přípravě výstavby analogových systémů MVDS. V současné době je ne zanedbatelný počet operátorů ve fázi zahájení výstavby, což vlastně znamená i zahájení prvních kroků k legislativním orgánům. Hlavním úkolem, který však musí každý z operátorů řešit, je zajištění dostatečného objemu investičních prostředků na záměr, tedy v podmínkách ČR získání investora. Zmíněná skupina operátorů tento problém vyřešila a současný stav tedy ohrožuje důvěryhodnost prostředí do kterého se budoucí investoři rozhodli vkládat prostředky.

 • v situaci, kdy dochází k utlumení provozu systémů MMDS neumožňuje současný stav operátorům řešit přechod s dostatečnou časovou perspektivou opět hlavně pro potenciální investory

To ve svém důsledku bude pravděpodobně znamenat určitý odliv zahraničních investic do jiných zemí střední a východní Evropy, kde podobný problém s  opuštěním pásma 2 GHz pro účely provozu MMDS nehrozí (např. Slovensko)

 • v této situaci existuje reálné nebezpečí střetu dominantních provozovatelů FS s provozovateli BS při snaze o co největší obsazení pásma svojí službou.

 • stávají stav dále plně vyhovuje při ochraně svých potenciálních tržních segmentů jak budoucím operátorům hlasové služby, kteří čekají na liberalizaci trhu po roce 2001, tak i budoucím operátorů DVB – T. Zmíněné subjekty mohou projevit snahu stávající stav prodlužovat na co nejdelší možnou dobu.

6. CÍLE ČAKK

ČAKK si je vědoma, že průmysl kabelové televize spolu se systémy MWS je v evropském prostoru silně ovlivňován snahami Evropského společenství po dosažení společné strategie a postupů evropských zemí při rozvoji tohoto odvětví stejně jako v jiných průmyslových odvětvích. Je samozřejmé, že Česká republika se jako potenciální budoucí člen EU na těchto snahách plně podílí.

Jako velmi důležitý se jeví zejména dokument „Green Paper on Radio Spectrum Policy“, který vydala Evropská komise (COM(1998) 596 final). V současnosti se o obsahu této „Zelené listiny“ vede veřejná diskuse a shromažďují připomínky relevantních evropských orgánů.

Dokument zmiňuje klíčové otázky, které lze shrnout do následujících bodů:

 • dosažitelnost kmitočtového spektra

 • rovnováha mezi obchodním a veřejným zájmem

 • ekonomická hodnota kmitočtového spektra

 • právní jistota a rovný přístup ke kmitočtovému spektru

 • efektivita využití kmitočtového spektra

 • konkurence a technologická inovace

 • ekonomická měřítka

 • soulad se standardizační politikou

Zájmem ES je umožnit rozvoj nových služeb a zároveň chránit zájmy uživatelů prostřednictvím rovné konkurence. Dokument přes svoji snahu nalézt jednotný přístup k otázkám kmitočtového spektra v rámci Evropy poskytuje dostatečný prostor pro hledání optimálního přístupu na národní bázi při zavádění nových služeb
a nových technologií. Toto je zřejmé zejména z pohledu ekonomiky nových služeb neb
oť EC si je plně vědoma rozdílných ekonomik členských zemí EU, potažmo nových zemí aspirujících na členství v EU.

S přihlédnutím k nutnosti podpory integračního procesu ČR do prostředí EU si ČAKK stanovila tyto cíle:

 • plně podpořit stávající operátory MMDS při jejich přípravě přechodu na provoz v pásmu MWS MWS (40,5 až 43,5 GHz) po roce 2000

 • plně podpořit nové potenciální operátory MWS ( MVDS ) při přípravě provozu nových systémů

 • cesta k žádoucímu rozšíření MWS vede přes vyváženou ekonomiku nově budovaných systémů, což souvisí s aktuální úrovní HDP. Při znalosti současného stavu ekonomiky ČR je cílem ČAKK podpořit rozvoj MWS výstavbou malokapacitních analogových MVDS především v lokalitách, kde je možno zajistit dostatečné pokrytí území jednou buňkou MVDS.

 • při využití technologie MWS jako doplňkové nebo překryvné k sítím kabelové televize je zřetelný charakter využití technologie jako Broadcast service. Cílem ČAKK je proto prosadit roli České Rady pro R a TV vysílání jako neopominutelného článku v procesu přidělování provozních kmitočtů pro MWS. , aby v procesu přidělování kmitočtů nemohlo dojít k vytlačení operátorů BS ekonomicky vlivnějšími operátory FS.

 

7. ZÁVĚR

ČAKK vyslovuje v tomto pozičním dokumentu naději, že se společnými silami podaří najít nejpozději v polovině letošního roku cestu, jak umožnit přidělování kmitočtů v pásmu MWS 40,5 – 43,5 GHz byť v omezené míře a na národní bázi. Bylo by tak umožněno dosáhnout následujících žádoucích efektů:

 • klíčové posílení důvěryhodnosti stávajících a budoucích wireless operátorů ve vztahu k investorům nových MWS ( MVDS )

 • dokončení výstavby a zahájení provozu již rozpracovaných MVDS, čímž by bylo umožněno poskytovat službu i v lokalitách, kde dosud nebyl umožněn vícekanálový příjem TV

 • byla by umožněna příprava výstavby dalších systémů s perspektivou budování buňkových plně digitálních MWS ve velkých městech

 • stávajícím operátorům MMDS by byla umožněna seriózní příprava na přechod do pásma MWS po roce 2000

ČAKK chce vytvořit v rámci své působnosti optimální podmínky pro rozvoj digitálních technologií MWS a to zejména v přímé návaznosti na úroveň ekonomiky ČR. Očekává se, že význam MWS vzroste po úplném uvolnění regulace v telekomunikacích. Při citlivém přístupu k aplikaci MWS má tato technologie šanci stát se plnohodnotným a velmi efektivním segmentem na telekomunikačním trhu.

V Praze, 12.dubna 1999

JUDr. Zdeněk Vaníček
prezident ČAKK
předseda právní a mediální komise 

 Ing. Václav Bartoň
1. viceprezident ČAKK
                      předseda technické komise                   

 SEZNAM ZKRATEK

BS ………………… Broadcast Service
CEPT …………….. European Conference of Postal and Telecommunication
Administrations
ČAKK………………Česká asociace kabelových komunikací
ČTÚ ………………..Český telekomunikační úřad
DEC ………………. Decision
DQPSK …………… Differential Quaternary Phase Shift Keying
DVB – T ……………Digital Video Broadcast – Terrestrial
EC ………………….European Commission
ERC……………….. European Radio-communications Committee (of the CEPT)
EU ………………… European Union
FM WG ………..…. Frequency Management Working Group ( of the ERC )
FS ……………..….. Fixed Service
GMSK …………..… Gaussian Minimum Shift Keying
HDP ………………. Hrubý domácí produkt
JTP …………………Jednotné technické pravidlo
MMDS …………….. Multichannel Multipoint Distribution System
MVDS ……………… Multichannel Video Distribution System
MWS ………………. Multimedia Wireless System
NKT ……………….. Národní kmitočtová tabulka
PT …………………. Project Team
QPSK…………….... Quaternary Phase Shift Keying