ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Faktografie

Česká asociace kompetitivních komunikací

Poslání

Česká asociace kompetitivních komunikací je asociací elektronických komunikací, která sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií, poradenské firmy a nově též subjekty orientující na širokopásmové služby. Jejím základním posláním je přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice a k dosažení stavu plné liberalizace a konkurence.

 

Obsah dokumentu:

Česká asociace kompetitivních komunikací
Cíle ČAKK
Historie ČAKK
Členové ČAKK
Představenstvo
ČAKK
Struktura ČAKK
Dosavadní činnost ČAKK
Kontakty

Cíle ČAKK

Asociace společně usiluje o dosažení těchto cílů:

 • Stát se uznávanou platformou společných zájmů subjektů podnikání v oblasti komunikačních služeb v České republice - a to provozovatelů kabelových, pevných a mobilních sítí, poskytovatelů dalších telekomunikačních služeb, provozovatelů televizních kabelových rozvodů a podniků, které svou činnosti na sektor komunikačních služeb bezprostředně navazují a jsou s ním komplementární.

 • Společně vytvářet odborný fundovaný pohled na klíčové otázky rozvoje komunikačního podnikání a aktivit s tímto podnikáním spojených.

 • Prezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů na příslušných fórech, vůči státní správě a v mezinárodním kontextu, pokud to ovlivňuje podnikání v oblasti komunikačních služeb v ČR.

 • Vyvíjet činnost v odborných kruzích a v akademické obci se zřetelem na postupující konvergenci sektorů telekomunikačních služeb, mediální politiky a informační technologie.

 • Stát se společným fórem prosazujícím otevřené a rovnoprávné podmínky ve volné a svobodné hospodářské soutěži podle transparentních pravidel.

 • Aktivně přispívat k budování informační společnosti v ČR a tím k oprávněným zájmům.


Historie ČAKK

Na utvoření platformy pro kabelové podnikání se dohodli zástupci nejvýznamnějších subjektů trhu kabelových komunikací na konci roku 1998. Česká asociace kabelových komunikací vznikla 18. prosince 1998 a byla registrována na základě svých stanov Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. února 1999.

Tuto asociaci založily všechny přední společnosti kabelových komunikací působící v České republice – KABEL PLUS a.s., INTERCABLE CZ s.r.o., TES LITVÍNOV s.r.o., KABEL NET HOLDING a.s. a DATTELKABEL, a.s. Myšlenku vzniku nové profesní asociace od počátku dále podpořil známý dodavatel programů pro televizní kabelové rozvody HBO TV CZECH a společnost HUGHES NETWORK SYSTEMS.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation – www.ectaweb.org) sdružující evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Cílem ECTA je vytvořit celoevropskou asociaci, která bude globálně řešit otázky týkající se telekomunikačního průmyslu. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k brzkému založení pobočky ECTA v  České republice.

ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association - www.ecca.be).

Důležitým mezníkem v historii asociace byla 3. valná hromada ČAKK 24. 5. 2000, kde se členové shodli na novém budoucím směru asociace. ČAKK se začala zaměřovat nejen na kabelový průmysl, ale i na problematiku širokopásmového vysílání a datové služby. ČAKK je také v intenzivním kontaktu s některými telekomunikačními operátory a stala se jednou z hlavních profesních asociací v telekomunikačním průmyslu.

5. valná hromada ČAKK 24. 5. 2001 schválila rozsáhlý program svého dalšího rozšíření a orientace na úzkou spolupráci s evropskou asociací ECTA, jejíž českou odbočkou se ČAKK hodlá v průběhu roku 2002 stát. Tím bude dovršena důsledná transformace původně úzce specializované asociace („kabelové televize“) na širokou asociaci elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení v České republice.

V současnosti má asociace 10 řádných členů, 16 přidružených členů a 3 pozorovatele.


Členové ČAKK

Řádní členové

 • UPC ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
 • KARNEVAL MEDIA, spol. s r. o.
 • TELENOR NETWORKS
 • HBO Česká re publika, s.r.o.
 • LICA, s.r.o.
 • SELF SERVIS, s.r.o.
 • SATT, a.s.
 • T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.
 • BT GLOBAL SERVICES


Přidružení členové

Stříbrná kategorie:

 • LUCENT TECHNOLOGIES
 • LINKLATERS
 • HUGHES NETWORK SYSTEMS

Bronzová kategorie:

 • MTV NETWORK EUROPE
 • ERNST and YOUNG
 • ZONE VISION CZECH
 • Discovery Channel
 • National Geographic Channel
 • Antech, spol. s r. o.
 • The Hallmark Channel
 • Wirelesscom
 • BBC
 • NDS
 • EUROSPORT
 • CISCO SYSTEMS


Pozorovatelé

 • Contactel
 • Telia/Sonera
 • Tiscali


Představenstvo ČAKK

prezident ČAKK

 • Zdeněk Vaníček

předseda představenstva

 • Luboš Řežábek

místopředseda

 • Vladimíra Chlandová

místopředseda

 • Jiří Šuchman 

členové

 • Richard Daubner
 • Robert H. Gardner, čestný předseda 
 • Luboš Jetmar  
 • Peter Link
 • Miroslav Svoboda

Dozorčí rada ČAKK

Předsedou dozorčí rady je Antonín Hedrlín.


JUDr. Zdeněk Vaníček
Prezident České asociace kompetitivních komunikací

 

Profil prezidenta ČAKK

Právník, specializuje se na problematiku evropského práva v oboru elektronických komunikací. Člen vědecké rady a katedry informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT. Člen představenstva Evropské asociace kabelových komunikací (ECCA) a zástupce ČAKK v  Evropské asociaci konkurenčních telekomunikací (ECTA), člen její komise pro otázky regulace. Pravidelně přispívá do odborného tisku.

Autor několika sbírek básní a povídek.


Struktura ČAKK

Strukturu ČAKK vedle představenstva a dozorčí rady tvoří rovněž sekce a odborné komise, jejichž úkolem je rozvíjet tematiku související s dílčími obory kabelového podnikání a v jejich rámci reflektovat současné dění, právě tak jako připravovat a nabízet nové perspektivy, řešení a vize.

ČAKK jako sdružení profesionálů vnímá svůj obor jako interdisciplinární, úzce související především s problematikou kabelových přenosů a telekomunikací, což se také odráží na uspořádání jednotlivých sekcí a komisí.

Kabelová a mediální sekce a její odborné komise (předsedové):

 • právní a mediální
 • protipirátská (Bohdan Urban)
 • obchodně operační (Dušan Jelínek)

Sekce elektronických komunikací a její odborné komise:

 • telekomunikační
 • technická (Vladimír Petržílka)

Ostatní komise:

 • konferenční a společenské vztahy (Vladimíra Věprovská)
 • PR (František Malina) 


Dosavadní činnost ČAKK

Česká asociace kabelových komunikací vyvíjí své aktivity v těchto klíčových tématech:

 1. Moderní komunikace
 2. Evropská spolupráce
 3. Liberalizované prostředí
 4. Úcta k právu, respekt k partnerům


I. MODERNÍ KOMUNIKACE

Česká asociace kompetitivních komunikací zastupuje hlas odvětví, představujícího jednu z nejmodernějších komunikačních technologií dneška. Jejím prostřednictvím se řádní a přidružení členové ČAKK – provozovatelé kabelových či jiných komunikačních sítí, alternativní operátoři, výrobci či dodavatelé telekomunikační technologie, služeb a materiálu, výrobci a distributoři rozhlasových a televizních programů, podniky zajišťující výstavbu komunikačních sítí – profilují před odbornou a laickou veřejností jako subjekty významně přispívající k utváření moderní informační společnosti. S tímto vědomím ČAKK rozvíjí svou odbornou, informační a společenskou, činnost, a to jak v asociaci tak mimo ní. Prezident ČAKK se pravidelně účastní vědeckých a odborných konferencí a sympozií, které nabízejí vhodnou příležitost pro prezentování stanovisek asociace. ČAKK sama pravidelně pořádá odbornou výroční konferenci mezinárodního významu. Odborné veřejnosti je rovněž určen se čtvrtletní periodicitou vydávaný newsletter a sborník. Zástupci odborných komisí přispívají do diskusí expertů, jež mají přesah k jejich oborům.

II. EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) již od svého založení věnuje pozornost rozvoji širokých mezinárodních kontaktů a soustavné zahraniční spolupráci. Je proto přirozené, že se ČAKK rozhodla vstoupit do mezinárodního sdružení European Competitive Telecommunications Association (ECTA).

Jako členu ECTA se ČAKK otevírá svět plný možností v síti evropského telekomunikačního průmyslu a příležitost rozvíjet dynamické strategické spojení ke zlepšení jejího již dobře zavedeného mezinárodního postavení. ČAKK se může se obrátit na sdružení ECTA jako na společný zdroj specifických informací týkající se obvyklých otázek obchodního rozvoje a setkávání odborníků a specialistů v Evropě.

III. LIBERALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ

ČAKK se obrací a jedná za odvětví kabelových komunikací rovněž k regulačním orgánům a orgánům státní exekutivy s cílem zastupovat mínění a zájmy svých členů. Zástupci ČAKK vstupují rovněž do procesu utváření zákonů s tím, že reprezentují a zprostředkovávají hlediska legislativy EU a jejího právního rámce. Cílem těchto kroků je přispět k vytvoření plně liberalizovaného prostředí, v němž budou kabelové komunikace považovány z hlediska právního i regulačního za součást odvětví elektronických komunikací.

IV. ÚCTA K PRÁVU, RESPEKT K PARTNERŮM

Koncepce, jež stojí v základech ČAKK, spočívá nejen v sdružování relevantních subjektů a jejich zastupování navenek, ale také v utváření prostoru pro sdílení jejich zkušeností a pro výměnu informací. Principy partnerství a vzájemného respektu jsou v tomto případě nezbytným předpokladem, neboť zaručují rovnoprávnost hlasů jednotlivých členů. V obdobném duchu vystupuje ČAKK také navenek vůči obdobným subjektům a asociacím.


Kontakty

ČAKK

Vodičkova 41
110 00 Praha 1
telefon: +420 224152120
fax: +420 2 224152121
e-mail: info@cacc.cz

internet: www.cacc.cz

 

V Praze dne 12. prosince 2005