ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

ČAKK odpovídá

 
ČAKK vede české telekomunikace do Evropy
 
Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) na 8. valné hromadě
potvrdila maximální podporu při prosazení a sladění zákonů, které
posunou český telekomunikační trh k Evropské unii. Jde zejména o
problematiku tzv. střední míle, které je nutné přizpůsobit regulační
rámec. To samé platí pro uvolnění přístupu k datovému toku, bez kterého
ČR nedosáhne širokopásmové Evropy. Asociace bude v Praze pořádat dvě
významné mezinárodní konference - Czech Broadband Communications CACC
2003
(24. a 25. února 2003) a European Broadband Communications 2003 (9.
- 11. dubna 2003). Obě navštíví významní odborníci telekomunikačního a
mediálního průmyslu z Evropské unie a kandidátských států, kteří budou
jednat o aktuálních otázkách právní úpravy těchto sektorů.
 
ČAKK zvolila do dozorčí rady nové odborníky, a to Vladimíra Smejkala, známého
specialistu, nezávislého experta a soudního znalce v oborech ekonomika a výpočetní
technika a Jiřího Peterku, nezávislého publicistu v oblasti IT a
telekomunikací. Doc. Boris Šimák z elektrotechnické fakulty ČVUT bude s
ČAKK pracovat na české verzi projektu EuroCableLabs, který se zaměří na
podporu vzdělání studentů a techniků z oblasti kabelových komunikací.
Výzkumné projekty a diplomové práce budou orientovány na rozvoj celého
odvětví. Ivan Pilný, ze společnosti eTel chce přispět k tomu, aby stát
komunikaci mezi lidmi omezoval a reguloval co nejméně.
 
"ČAKK nyní slouží jako uznávané odborné referenční místo při přípravě právních
předpisů, jako jsou zákon o elektronických komunikacích, zákon o národním
regulačním komunikačním úřadu či zákon o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. Asociace má zástupce v klíčových
expertních skupinách v celém odvětví. Stali jsme se pobočkou ECTA v ČR,
panevropské asociace, která sdružuje na 300 alternativních operátorů.
Noví členové tak mohou automatický těžit z duálního členství v ČAKK a v
ECTA. Asociace se dále transformovala z ryze kabelové asociace na
telekomunikační, která otevírá dveře novým členům", hodnotil uplynulé
období prezident ČAKK Zdeněk Vaníček.
 
Robert Henry Gardner, gnerální ředitel společnosti TESmedia a jeden ze zakladatelů
ČAKK, byl jmenován čestným předsedou. R. H. Gardner byl ústřední postavou
při transformaci ČAKK do široce telekomunikačně orientované asociace. Zasloužil se
také o připojení ČAKK k Evropské asociaci kompetitivních telekomunikací (ECTA).
Výroční ocenění ČAKK obdržely brněnská kabelová společnost SELF servis
za svoji vizi a aktivity při budování širokopásmové sítě v ČR a odborná
telekomunikační revue Technologies & Prosperity. "Současný stav, kdy
dochází k permanentnímu střetu zájmů jednotlivých resortů státní správy
a představ regulátora s lobby jednotlivých hráčů na telekomunikačním
trhu, umocněný ne vždy přesnými překlady evropských norem a
politicko-ekonomickými zájmy státu, vede ve svých důsledcích k
zaostávání procesu plné liberalizace telekomunikací a jejich
nedostatečnému zpřístupňování uživatelům. Asociace by měla být v oblasti
přípravy právní úpravy partnerem veřejné správy, nikoliv jejím protivníkem nebo
opravovatelem chyb. Jedině tak můžeme dospět ke zkvalitnění českého
právního řádu, po kterém neustále všichni volají, a posílením
konkurenčního prostředí přispět k široké dostupnosti všech
telekomunikačních služeb", komentoval spolupráci s ČAKK Doc. Vladimír
Smejkal, expert a soudní znalec v oborech ekonomika a výpočetní technika.
 
18. února 2003
 
 
BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ
ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU  

16. května 2002                Odpověď na tuto otázku spočívá především v  rozhodnutí o tom, jaká bude úloha a postavení tohoto regulátora jednak v celkovém systému státní správy, jednak jako odvětvového regulačního úřadu. Národní regulační orgán je srdcem celého regulačního procesu, který má poskytovat nutné „rozhraní“ pro implementaci principů Evropského společenství (Jednotného trhu) v souladu s národním právním řádem a také tržními podmínkami. Do našeho právního řádu ještě nebyl plně transponován současný regulační rámec telekomunikací a již stojíme před úlohou, abychom začali přejímat nový regulační rámec konvergovaného elektronického komunikačního prostředí.

To tedy znamená, že Český telekomunikační úřad stojí před nesmírně náročným a odpovědným úkolem, pro jehož realizaci potřebuje řadu skvělých odborníků, kteří musí myslet a jednat „evropsky“, a odpovídající, zajisté nemalé finanční prostředky. ČTÚ totiž bude hlasatelem či předzvěstí přechodu od monopolního prostředí, s jehož některými přežitky se v  telekomunikační praxi stále potýkáme, k prostředí volné hospodářské soutěže. Nový regulační rámec na něj bude dále klást další povinnosti a odpovědnost.

Proto musíme nejdříve: 1. Vyřešit postavení ČTÚ v rámci státní správy; 2. Svěřit mu odpovídající pravomoci a tím také finanční prostředky na jak tuto novou a značně posílenou činnost, tak na to, aby se k tomu mohl vybavit odpovídajícími odborníky; 3. Dbát na to, aby se regulace vyvíjela evropskou, moderní cestou a abychom nezaostávali za Evropskou unií. To vše znamená, že alespoň v období příprav na vstup do EU a v počáteční fázi členství musí mít regulátor k dispozici prostředky ze státního rozpočtu, které pokryjí všechny tyto jeho výlohy.

Druhou fází (jejíž příprava však může začít již nyní) je celková reforma regulátorů – například podle britského vzoru, která připravuje vznik jednotného regulátora pro regulaci sektorů vysílání a telekomunikací OFCOM (The Office of Communications) a který by zároveň regulaci vysílání a telekomunikací důsledně zreformoval.

 

Regulační rámec elektronických komunikací

Výzva nebo "bruselský diktát"?

17. května 2002              Především je nutné se vyvarovat toho, aby leckdo o novém regulačním rámci elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení EU „zasvěceně“ hovořil, leč – jak už to ve spojení s Unií dost často bývá, s „mozkem nezkaleným jakýmikoli vědomostmi“. To znamená, že začít musíme u důkladného poznáním tohoto souboru a pak se řídit  jeho dokonalou znalostí. Rámec bude v příštích letech určujícím faktorem regulace elektronických komunikací nejen v EU, ale také v kandidátských zemích, jež se na vstup do Unie připravují.

Za druhé bychom neměli vést polemiky na téma, zda je či není rozhodující to, jestli telekomunikační zákon doplní novela nebo ho nahradí nový zákon. Po přijetí nového regulačního rámce elektronických komunikací EU musí totiž náš zákon o telekomunikacích nahradit zákon o elektronických komunikacích, který už nebude upravovat “podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikačních sítí a podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb” (§ 1), ale stanoví harmonizovaný rámec regulace elektronických komunikačních služeb, elektronických komunikačních sítí a přidružených zařízení.

Současný regulační rámec měl základní cíl dosáhnout přechodu od monopolu ke konkurenci. V tomto smyslu byl úspěšný. Trh se ale rychle proměňuje – též díky rychlému úspěchu nástupu liberalizace. To současný regulační rámec správně předvídal a proto měla Komise ES za úkol provést důkladnou revizi všech směrnic a dalších právních předpisů, které rámec tvoří. Komise tento úkol splnila ve světle vývoje na trzích a nových technologií a také změn v požadavcích uživatelů.

Výsledkem je návrh nového regulačního rámce.  Jeho dopad na jednotný trh bude takový, že mu novela českého telekomunikačního zákona prostě nemůže postačit. Proto je nutné připravit zákon o elektronických komunikačních sítích a službách a přidružených zařízeních, který by české telekomunikační prostředí ještě více přiblížil stavu v Unii. 

 

Co všechno může přinést do naší domácnosti síť kabelové televize

 

23. května 2002       V poslední době mírně stoupla povědomost veřejnosti o tom, že existuje určitý rozdíl mezi příjmem televize prostřednictvím společné televizní antény (STA) a sítě kabelové televize (CATV). Bohužel ale  veřejnost stále tápe, co by to mělo být a hlavní rozdíl mezi oběma vnímá především jako rozdíl v ceně.

Kromě toho, hlavně díky provozovatelům mobilních telefonních sítí a pověstné akci Vlády ČR  související se snahou naplnit příjmovou stránku státního rozpočtu prodejem licence pro UMTS (tedy mobilní sítě 3 generace) a privatizací velkých telekomunikačních provozovatelů (České radiokomunikace a Český Telekom), se do veřejnosti dostaly informace, že v nějaké blízké, ale zatím nespecifikované budoucnosti se začnou nabízet služby alternativních telefonních operátorů, služby rychlého a nelimitovaného přístupu k Internetu, velký rozsah mediálních služeb, jako je například video na přání a podobně. Bohužel laická a často i odborná veřejnost  si stále neuvědomuje, kde si v této nepřehledné situaci, umocněné nabídkami ISDN a mikrovlnných provozovatelů připojení k Internetu, stojí pozice provozovatelů CATV.

Asi mnozí z vás již slyšeli termín informační dálnice, popularizovaný především díky jednomu známému Američanovi .  Ale mnozí stále nevědí co to je a jak moc to může ovlivnit náš život.

To nejpodstatnější, co v době diskuse termínů, jako je "digitalizace TV vysílání", "nové telekomunikační služby", "rychlý přístup k Internetu", "informační společnost" a podobně, staví systémy CATV do nového světla je, že pouze širokopásmové sítě CATV umožňují současný provoz všech těchto služeb najednou.

Skutečnost, že do bytu asi 2 miliónů obyvatel České republiky již vede přípojka kabelové televize, totiž znamená, že 20 % obyvatelstva bylo úplně potichu a bez jakýchkoli fanfár napojeno na širokopásmovou telekomunikační síť "informační dálnice", která má stonásobně větší kapacitu, než jakákoli telefonní přípojka.

Diskuze o tom, co nám přinese digitální televize a jiné služby v blízké budoucnosti, je nepochybně velice zajímavá, ale veřejnost by si měla uvědomit, že jen prostřednictvím kabelové přípojky CATV mohou dostat v blízké budoucnosti všechny tyto služby najednou a navíc pochopitelně jen v takovém rozsahu, kolik si skutečně objednají, kolik budou potřebovat a v rozsahu, který je bude zajímat. A to podstatné - čím bude těchto služeb více, taková bude sleva související s jejich kumulovaným působením.

Diskuse o tom, proč je současný provoz CATV vnímán jako drahý je totiž v tom, že na rozdíl od telefonních operátorů, či společných antén, provozovatel CATV postavil přenosovou síť, která není z hlediska své kapacity ještě ani zdaleka naplněna. Možné srovnání se nabízí v porovnání prodejny potravin s pultovým prodejem, kde v jedné místnosti jsou navršeny jak bedýnky s ovocem, tak i basy piva a na druhé straně halou supermarketu, kde se bude v blízké době prodávat nepřeberné množství zboží - tedy různých telekomunikačních služeb, ale v současné době jsou v této hale postaveny jen dva regály, na kterých se tísní několik  televizních programů.

Z toho plyne poučení číslo 1:

Nejpodstatnější charakteristikou sítí kabelové televize  je to, že může do Vaší domácnosti přenášet všechny telekomunikační služby najednou a tím také mnohem levněji, než pokud si je budete kupovat separátně od různých provozovatelů.

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé technické výrazy uvedené výše:

Digitální televize a co má společného s CATV:

Digitální televize je prakticky jen odlišný způsob technického přenosu informací, které se v televizním přijímači skládají a vytváření televizní obraz. Výhodou digitální televize je oproti analogové to, že přenesený obraz je z principu věci ušetřen vlivu různých zkreslení, které provázejí přenos analogové televize a tedy na obrazovce zákazníka je vždy obraz v plné kvalitě (resp. v kvalitě, v jaké je vysílán), přičemž je ušetřen jakýchkoli zkreslení, duchů, šumu, zrnění a rušení, jaké známe z prostředí analogové TV. Ovšem v případě zhoršení kteréhokoli z přenosových parametrů po cestě mezi TV studiem a zákazníkem obraz vypadne a není k dispozici vůbec.  Blížící se výpadek (zhoršení parametrů přenosové cesty) prakticky není dopředu anoncován jakýmkoli zhoršením obrazu.

Digitální televize není nic nového - již dnes je  veřejnosti známa a je také plně komerčně využívána, a to především v satelitním příjmu (např. UPC Direct). Jiné aplikace jsou známy v případě vysílání televize z pozemských vysílačů a prostřednictvím CATV.

V čem tedy tkví zajímavost a budoucnost přenosu digitální TV prostřednictvím CATV ? Je to především proto, že pouze v prostředí kabelové televize existuje na jedné straně možnost přenosu stovek digitálních televizních programů a na straně druhé možnost levné a efektivní interaktivity - tedy schopnosti sítě přenášet ve zpětném směru, od zákazníka k provozovateli CATV, nebo dokonce až k programovému provozovateli, informace o tom, co ten který zákazník chce sledovat. Potom je již jen krok k tomu, aby bylo možno divákovi zajistit takové služby, o kterých se dosud běžnému televiznímu divákovi ani nezdálo - tedy objednat si například jen na dnešní večer přímý přenos vybraného fotbalového utkání, koncertu, nebo filmové premiéry. A pochopitelně zaplatit jen za to, co si divák skutečně objedná.  A nikoli pouze jen jeden takový program - manželka může mezitím ve druhém pokoji sledovat jiný film, dospívající dítě zatím surfovat po Internetu a babička dlouze telefonovat se svou přítelkyní. Tuto širokou dostupnost služeb může zajistit v praxi jen širokopásmová síť CATV. Jakékoli jiné telekomunikační sítě (nebo satelitní příjem) vždy mohou nabídnout jen malou výseč uvedených komplexních služeb.

Nebudeme zde vyjmenovávat další možné telekomunikační služby, které lze přenášet po síti CATV (například připojení zabezpečovacího systému bytu na pult centrální ochrany apod.),  elektronické hlasování, umožňující velmi rychlou přímou demokracii a podobně, ale pojďme se soustředit  na  spotřebitele takových služeb.

S ohledem na přenosovou kapacitu sítě bude jednou z dominant provozu stále telekomunikační služba přenosu televizních obrázků. Přestože CATV sítě mají schopnost přenosu stovek TV kanálů, již dnes se nabízí otázka, zda to bude dostatečné a jak bude nutno  užívání této přenosové kapacity obchodovat. Nejpravděpodobnější je (také s ohledem na jazykové důvody našeho obyvatelstva), že jen část programů (několik desítek) bude přenášena simultánně  - zákazníci k nim budou mít povolený přístup na základě svého individuálního výběru  (přijímač kabelové digitální televize je vždy vybaven systémem tzv. podmíněného přístupu - jde o podobné uspořádání jako u mobilních telefonů, kde jsou také údaje o zákazníkovi a jeho povolených službách uloženy v tzv. "chytré kartě"), další programy si může zákazník (i jen na jeden večer) objednat na základě komunikace s provozovatelem sítě CATV buď přímo prostřednictvím  tohoto kabelového přijímače - modemu, který umožňuje obousměrnou komunikaci, nebo prostřednictvím Internetu, či v nouzi prostřednictvím telefonu (hovorem s operátorkou, či prostřednictvím SMS). Další přenosové kanály v síti budou vyhrazeny individuálním objednávkám jednotlivých diváků, kteří budou chtít sledovat programy, které nejsou přenášeny simultánně, ale které si individuálně objednají - například konkrétní film z databanky někde v Amsterdamu v konkrétní jazykové mutaci, který chtějí sledovat od určeného času a mimo jiné také v určené kvalitě (nejnižší kvalitou VHS počínaje až po televizi s vysokým rozlišením, tzv. HDTV pro své "domácí kino"). A za takovou službu, kterou si vyberou, také pochopitelně individuálně zaplatí.

Ostatní telekomunikační služby, jako je rychlý přístup  k Internetu (tím se nemyslí, že domácnost provozovatel CATV připojí do druhého dne, ale že přenos po síti CATV je výrazně rychlejší  a  v souvislosti s tím levnější, než prostřednictvím jakékoli jiné spotřebitelsky dostupné sítě) a případně běžné telefonování (pokud si takovou službu budou zákazníci přát)  jsou již nyní technicky plně vyřešeny a čekají jen na svého zákazníka.

Po tomto konstatování je jistě na místě otázka, proč tedy je všichni provozovatelé CATV již dávno svým zákazníkům nenabízejí ?

Odpověď je dvojí, ale důvod je jen jeden - a jsou to promíchané důvody technické a ekonomické.

Začněme těmi technickými - k tomu, aby bylo možné sítě CATV dobudovat do stavu, ve kterém bude možné uvedené služby poskytovat, je nutné provést:

a)      vylepšení sítě a návaznou aktivaci schopnosti přenosů po síti CATV ve zpětném směru

b)      propojení jednotlivých sítí CATV do větších celků

c)      vybudování technicky velmi složitého distribučního centra, ve kterém bude zajištěna možnost vytvoření datového toku, nesoucího všechny požadované TV programy a ostatní telekomunikační služby

d)      provázání tohoto distribučního systému, zajišťujícího odpověď na jednotlivé individuální požadavky zákazníků s účtovacím programovým systémem, který zaručí, že každý dostane zaúčtováno jen to, co si objednal a naopak, pokud nezaplatil, tak aby byla dodávka služby do jeho bytu přerušena

Pochopitelně takové dobudování celého systému stojí značné peníze, které musí majitelé jednotlivých sítí ještě přinést a investovat a i když tyto náklady jsou v případě velkých sítí CATV  výrazně menší, než částky již zainvestované, v dnešní určité nejistotě na finančních trzích nebývají tyto volné finanční prostředky právě k dispozici.

Navíc každý dobrý investor se snaží co nejvíce zúročit ty své investice, které již do sítí CATV vložil a proto většinou zatím jen pozorně sleduje konkurenci, kdy tento velký třesk na evropském trhu započne, připravuje se nic nepropást a být schopen toho zatím neurčeného dne stát s celou svojí výzbrojí na startovní čáře této Velké digitální revoluce (VDR). Tato příprava zatím probíhá hlavně ve sféře postupných přestaveb sítí CATV tak, aby byly obousměrné (a to umožňuje relativně za malé vícenáklady m.j. zahájit provoz služby poskytování rychlého přístupu k Internetu) , na straně druhé moudří investoři postupně jednotlivé sítě propojují do větších územních celků, které budou mít v dohledné době i více, než 100 tisíc přípojek v jedné síti CATV, a to proto, aby v době vypuknutí "VDR" mohli velmi rychle a z jednoho místa  začít provozovat všechny ty služby, o které bude mít většina zákazníků zájem.

Tuto skutečnost, totiž, že bez propojení jednotlivých sítí do velkých celků není možné obstát v konkurenčním prostředí VDR, si uvědomují i konkurenční telekomunikační provozovatelé, kteří rozhodně nejsou ochotni provozovatelům sítí CATV, kteří jim začnou v blízké budoucnosti výrazně konkurovat, pronajímat meziměstské optické trasy, anebo se jejich pozici různým jiným způsobem  (například lobováním při přípravě nových legislativních norem) snaží dále zhoršit. Nejde o nic nelegálního, jde jen o naprosto normální chování konkurenčních telekomunikačních subjektů, kteří sbírají síly před dalším kolem zápasu o zákazníka a připravují si své zbraně (například u provozovatelů telefonních sítí jde o vývoj přenosových prostředků založených na technologiích DSL) ...

A naopak, již nyní je na trhu krok za krokem zřejmé, že někteří provozovatelé sítí CATV, kteří nejsou z finančních důvodů schopni pokročit na cestě přestaveb svých sítí a zejména zajištění jejich integrace do větších celků, nebudou  již v následujícím období schopni se utkat o přízeň náročného zákazníka VDR a budou odsouzeni sehrát na trhu jen druhořadou roli, přičemž zisky budou sklízet ti, kteří dnes vidí dostatečně dopředu a jsou schopni být připraveni na ten správný okamžik.

A kdy ten správný okamžik zastane? 

V odpovědi na tuto otázku je potřeba si připomenout, jakým způsobem většinou dochází k podstatným technologickým obměnám. Nemusíme chodit daleko - připomeňme si již proběhlou VDR  ve sféře mobilních telefonů GSM. Zatímco ještě před 10 lety stál mobilní telefon dvojnásobek měsíčního platu, nyní se mobilní operátoři předhání, kdo nabídne zákazníkovi lepší telefon za 1 Kč a přitom na tom ještě fantasticky profitují. Co je příčinou takové změny ? Je to princip lavinovitého násobení  počátečního malého vlivu. K podobnému vývoji zcela nepochybně dojde i na poli širokopásmového přístupu  ke komplexním mediálním a telekomunikačním službám. Dojde k tomu ale až tehdy, až se kdekoli v Evropě (protože evropské telekomunikační sítě a současně chování evropských zákazníků je přece jen značně odlišné od zákazníků jiných regionů světa) objeví nějaký ostrůvek pověstné "pozitivní deviace", který dosáhne svého kritického množství a odstartuje řetězovou reakci ... Aby k takovému efektu došlo, musí  ovšem  dojít  i k synergii ostatních vlivů - na finančních trzích musí skončit současné období recese, aby se investoři přestali bát opět investovat a životní úroveň obyvatel musí být dostatečně vysoká, aby si mohli dovolit utratit peníze za něco, co budou pokládat za natolik přitažlivé, aby si to také koupili...

 

Na závěr tedy poučení číslo 2:

Můžete nesouhlasit, zlobit se, či protestovat, ale doba začíná být připravena na velkou digitální revoluci v mediálních a telekomunikačních službách. A protože pevné kabelové připojení nemá takovou flexibilitu, jako mobilní telekomunikace, bude se o úspěchu, či neúspěchu rozhodovat mezi těmi provozovateli pevného připojení, kteří budou připraveni a současně  budou moci  nabídnout co  nejvíce za nejnižší jednotkovou cenu. A  provozovatelé sítí CATV, kteří splní výše uvedená základní kriteria, na tom rozhodně nebudou nejhůře.