ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Profil ČAEK

 • MODERNÍ KOMUNIKACE  
     • EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE
            • LIBERALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ 
                     • ÚCTA K PRÁVU, RESPEKT K  PARTNERŮM

Vážení přátelé a kolegové,
vážení zákazníci,
vážení příznivci moderních elektronických komunikací:
 
Rád bych Vám představil „www stránky“ České asociace kompetitivních komunikací.
 
Tuto asociaci založily 18. prosince 1998 všechny přední společnosti kabelových komunikací působící v České republice –
       
        KABEL PLUS A.S.,
        INTERCABLE CZ,
        TES LITVÍNOV S.R.O.,
        KABEL NET HOLDING A.S. 
        DATTELKABEL A.S.
       

Myšlenku vzniku nové profesní asociace od samého počátky dále podpořil známý dodavatel programů pro televizní kabelové rozvody
 
        HBO TV CZECH
 
a společnost
 
        HUGHES NETWORK SYSTEMS.
 
A.  Česká asociace kompetitivních komunikací je sdružením, které si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice.
 
B. Za tím účelem Asociace společně usiluje o dosažení těchto cílů: 
 


 

- stát se uznávanou platformou společných zájmů subjektů podnikání v oblasti komunikačních služeb v České republice - a to provozovatelů kabelových, pevných, bezdrátových, satelitních a mobilních sítí, poskytovatelů dalších telekomunikačních služeb, provozovatelů televizních kabelových rozvodů a podniků, které svou činnosti na sektor komunikačních služeb bezprostředně navazují a jsou s ním komplementární


- společně vytvářet odborný fundovaný pohled na klíčové otázky rozvoje komunikačního podnikání a aktivit s tímto podnikáním spojených

  - prezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů na příslušných fórech, vůči státní správě a v mezinárodním kontextu, pokud to ovlivňuje podnikání v oblasti komunikačních služeb v ČR

  - vyvíjet činnost v odborných kruzích a v akademické obci se zřetelem na postupující konvergenci sektorů telekomunikačních služeb, mediální politiky a informační technologie

  - stát se společným fórem prosazujícím otevřené a rovnoprávné podmínky ve volné a svobodné hospodářské soutěži podle transparentních pravidel

  - aktivně přispívat k budování informační společnosti v České republice a tím k oprávněným zájmům konečných uživatelů všech telekomunikačních služeb
 
VEDENÍ ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ ZVOLENÉ NA 10. VALNÉ HROMADĚ DNE 14. PROSINCE 2004 (DOPLNĚNÉ 11. A 12 VALNOU HROMADOU V ROCE 2005): 

 
PŘEDSTAVENSTVO
prezident asociace

 

ZDENĚK VANÍČEK

předsedkyně představenstva

 

VLADIMÍRA CHLANDOVÁ


místopředseda představenstva

kabelová a mediální 
sekce


JAN DAŠOVSKÝ


místopředseda představenstva

sekce elektronických komunikací 


 


 

JIŘÍ ŠUCHMAN


členové představenstva
  

 
 PETR JÍLEK
PETER LINK

 
 

 

 

 
ONDŘEJ ZACH

 


 
DOZORČÍ RADA
předseda

 


ANTONÍN HEDRLÍN

místopředseda

 

 

LUBOMÍR BOKŠTEFL

 


 

členové

 

KAREL ETTLER

FRANTIŠEK HESOUN

VLADIMÍR KROUPA

JIŘÍ PETERKA

 

RICHARD STONAVSKÝ

DOC. BORIS ŠIMÁK

DOC. TOMÁŠ ZELINKA

JOSEF ŽÁK

 


 
KOMISE
Kabelová sekce

· právní a mediální 
· protipirátská
· obchodně operační a finanční

Sekce elektronických komunikací · telekomunikační 
· technická
Ostatní komise

· konferenční  a společenské vztahy 

. PR

   

předsedové odborných komisí:
 
protipirátské
obchodně operační a finanční
technické PETR JÍLEK
regulace elektronických komunikací JIŘÍ ŠUCHMAN
PR FRANTIŠEK MALINA
konferenční a společenské vztahy  VLADIMÍRA VĚPROVSKÁ


Pokládám si  za čest Vám na nových „www stránkách“ Českou asociaci kompetitivních komunikací a její řádně zvolené vedení představit a vyjádřit přesvědčení, že toto sice nové, ale již od samého počátku silné a reprezentativní sdružení předních kabelových a telekomunikačních operátorů, jakož i programových tvůrců bude také Vaším vstřícným a účinným partnerem.

 

 
Zakládající členové Asociace

Česká asociace kompetitivních komunikací si dala do vínku tato témata:
 

• MODERNÍ KOMUNIKACE
        • EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE
                    • LIBERALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ
                                • ÚCTA K PRÁVU, RESPEKT K  PARTNERŮM

 

V žádném případě nejde o prázdná hesla, ale o stručné vyjádření směrů, kterými se asociace od svého založení ubírá a o co usiluje.

Česká asociace kompetitivních komunikací ve svých řadách uvítá nové řádné a přidružené členy. Podle Stanov ČAKK řádným členem Asociace může být jakákoli fyzická či právnická osoba, která je provozovatelem kabelové či jiné elektronické komunikační sítě a, případně nebo, dalších elektronických komunikačních služeb na území České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku  v České republice a splňující podmínky těchto stanov. Před přijetím za řádného člena Asociace je povinna  projevit písemný souhlas se stanovami a ochotu podílet se na činnosti Asociace.

Přidruženým členem Asociace může být výrobce či dodavatel telekomunikační technologie, služeb a materiálu, výrobce a distributor rozhlasových a televizních programů, podnik zajišťující výstavbu elektronických komunikačních sítí, a další subjekty podnikající v oblasti telekomunikací, vysílání a informačních techologií, které projeví písemný souhlas se stanovami a ochotu podílet se na činnosti Asociace.

O Českou sociaci kabelových komunikací již projevila zájem řada společností, které se připravují na liberalizované prostředí v sektoru telekomunikací a také programoví dodavatelé, kteří především vítají vznik nového vstřícného, dělného, nekonfliktního a zákon ctícího subjektu. Tím Česká asociace kompetitivních komunikací nejen je, ale i zůstane a společně se svými partnery, tuzemskými a zahraničními, se bude důsledně podílet na potírání všech neblahých praktik, které český kabelový trh poškozují.

Do roku 2002 ČAKK vstupuje jako sdružení elektronických komunikačních sítí a širokopásmových služeb a zve ke spolupráci všechny subjekty - potenciální členy z řad alternativních poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří mají zájem se podílet na tvorbě plně konkurenčního a liberalizovaného trhu telekomunikací.

 

Jmenujeme se nyní Česká asociace kompetitivních komunikací a kromě kabelových operátorů hodláme sdružovat všechny provozovatele elektronických komunikačních sítí a poskytovatele širokopásmových služeb, kteří sdílejí naše plány a představy.

 

Vznikli jsme v roce 1998 jako Česká asociace kabelových komunikací. Přesně tři roky poté, v prosinci 2001, šestá valná hromada asociace rozhodla o přejmenování na Českou asociaci kompetitivních komunikací. Tento nový název reflektuje vyvrcholení transformace ČAKK, která si klade za cíl se stát silnou, moderní, proevpropskou a respektovanou asociací elektronických komunikačních sítí a širokopásmových služeb.

 

Naším základním cílem je reprezentovat a hájit zájmy kompetitivních telekomunikačních společností a být hlavní hybnou silou při vytváření otevřeného a konkurenčního telekomunikačního trhu v ČR. Chceme se stát jednotným hlasem celého odvětví a přispět k vytvoření liberalizovaného prostředí bez neopodstatněné regulace a politického vlivu.

 

ČAKK je uznávaným a respektovaným členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation - www.ectaweb.org). Tato asociace sdružuje evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k brzkému založení pobočky ECTA v  České republice. ČAKK je také aktivním přidruženým členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association - www.ecca.be).

 

Proč se k nám připojit

   

 • Máme cenné zkušenosti
 • Vybudovali jsme silnou image
 • Jsme členem ECTA
 • Tvoříme liberalizované prostředí
 • Respektujeme právo a partnery
 • - působíme v českém telekomunikačním odvětví již 4 roky a za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností, kontaktů a prošli jsme nezbytnou transformací. Dokázali jsme, že naše asociace je plně funkční, opodstatněná a splňuje očekávání svých členů.

   

   

  - za dobu naší působnosti jsme si vybudovali image respektované telekomunikační asociace, která dokáže efektivně hájit zájmy svých členů a celého odvětví. Jejím prostřednictvím se řádní i přidružení členové ČAKK profilují před odbornou a laickou veřejností jako subjekty významně přispívající k utváření moderní informační společnosti.

   

   

  (European Competitive Telecommunications Association). Jako členovi ECTA se nám otevírá řada možností v síti evropského telekomunikačního odvětví a příležitostí dále posilovat naše mezinárodního postavení. ČAKK se může vždy obrátit na sdružení ECTA jako na společný zdroj informací týkající se otázek obchodního rozvoje.

   

   

  - ČAKK jedná s regulačními orgány a státní správou s cílem zastupovat mínění a zájmy svých členů. Zástupci ČAKK vstupují rovněž do procesu utváření zákonů s tím, že reprezentují a zprostředkovávají hlediska legislativy EU a jejího právního rámce. Chceme vytvořit plně liberalizovaného prostředí, v němž budou např. kabelové komunikace považovány z hlediska právního i regulačního za součást odvětví elektronických komunikací.

   

   

  – ČAKK nejenom sdružuje relevantní subjekty a zastupuje je navenek, ale také utváří prostor pro sdílení jejich zkušeností a výměnu informací. Principy partnerství a vzájemného respektu považujeme za prioritu, neboť zaručují rovnoprávnost hlasů jednotlivých členů. V obdobném duchu vystupujeme také navenek vůči obdobným subjektům a asociacím.

   

Vážení přátelé a kolegové,

pokud máte společné cíle jako naše asociace a chcete aktivně přispět k jejich plnění, budeme s Vámi rádi spolupracovat. Změna jména ČAKK není jen formální záležitostí, ale vystihuje naše odhodlání transformovat se ve sdružení elektronických komunikací a širokopásmových služeb. Zdůrazňuje také naší proevropskou orientaci a snahu aktivně přispívat k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice.

 

Slovy čestného předsedy, Roberta H. Gardnera, “Asociace touto změnou chce dát také jasně najevo, že není pouze sdružením kabelových operátorů, ale všech alternativních společností, které chtějí přispět k budování liberalizovaného prostředí na českém telekomunikačním trhu.”

Postupnou přeměnou původně jen ”kabelové” asociace ve sdružení elektronických komunikačních sítí a širokopásmových služeb se postupně zabývaly valné hromady CACC:

 

   

 • 3. valná hromada dne 24. května 2000

   

 • 4. valná hromada dne 14. prosince 2000

   

   

 • 5. valná hromada
 •  

  dne 24. května 2001

   

 

a především

 

   

 • 6. valná hromada, které se konala 18. prosince 2001 v den třetího výročí založení ČAKK.

   

 

Základ dlouhodobé diskuze, která nakonec vedla k radikální proměně, největší projednala 4. valná hromada České asociace kabelových komunikací dne 14. prosince 2000. Schválila základní teze nového programového dokumentu:

NOVÉ SLUŽBY

NOVÉ VÝZVY

NOVÉ CÍLE

NOVÁ ODPOVĚĎ

SMĚREM K NOVÉ KONCEPCI ČINNOSTI

ČESKÉ ASOCIACE KABELOVÝCH KOMUNIKACÍ

V NOVÉM STOLETÍ

 

Tento programový materiál – “Bílá listina” – se stal základním vodítkem činnosti ČAKK v roce 2001.

 

Na výroční konferenci

 

CZECH BROADBAND CACC 2001

 

která se konala v Praze ve dnech 18. – 20. února 2001 jsme se představili s novým zaměřením a programem, s novými nápady a myšlenkami, a také s novým vedením, které zvolila valná hromada.

V rámci „www stránek“ bude ČAKK pravidelně zveřejňovat CACC Newsletter a řadu novinek z činnosti Asociace a všech jejích řádných a přidružených členů. Představenstvo ČAKK je přesvědčeno, že tím přispěje k popularizaci tohoto progresivního fenoménu budování informační a znalé společnosti v České republice.

Činnost České asociace kompetitivních komunikací má sloužit všem, kteří vyznávají společné zásady, na základě nichž ČAKK v roce 1998 vznikla a na kterých se postupně transformovala v moderní a proevropské sdružení provozovatelů elektronických komunikačních sítí a elektronických (širokopásmových) služeb
 

Zdeněk Vaníček
prezident České asociace kompetitivních komunikací

 

 

Česká asociace kompetitivních komunikací

 

 

Poslání

Česká asociace kompetitivních komunikací je asociací elektronických komunikací, která sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií, poradenské firmy a nově též subjekty orientující se na širokopásmové služby. Jejím základním posláním je přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice a k dosažení stavu plné liberalizace a konkurence.

 

Cíle ČAKK

Asociace společně usiluje o dosažení těchto cílů:

·       Stát se uznávanou platformou společných zájmů subjektů podnikání v oblasti komunikačních služeb v České republice - a to provozovatelů kabelových, pevných a mobilních sítí, poskytovatelů dalších telekomunikačních služeb, provozovatelů televizních kabelových rozvodů a podniků, které svou činností na sektor komunikačních služeb bezprostředně navazují a jsou s ním komplementární.

·       Společně vytvářet odborný fundovaný pohled na klíčové otázky rozvoje komunikačního podnikání a aktivit s tímto podnikáním spojených.

·       Prezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů na příslušných fórech, vůči státní správě a v mezinárodním kontextu, pokud to ovlivňuje podnikání v oblasti komunikačních služeb v ČR.

·       Vyvíjet činnost v odborných kruzích a v akademické obci se zřetelem na postupující konvergenci sektorů telekomunikačních služeb, mediální politiky a informačních technologií.

·       Stát se společným fórem prosazujícím otevřené a rovnoprávné podmínky ve volné a svobodné hospodářské soutěži podle transparentních pravidel.

·       Aktivně přispívat k budování informační společnosti v ČR a tím k oprávněným zájmům konečných uživatelů všech telekomunikačních služeb.

 

Historie ČAKK

Na utvoření platformy pro kabelové podnikání se dohodli zástupci nejvýznamnějších subjektů trhu kabelových komunikací na konci roku 1998. Česká asociace kompetitivních komunikací vznikla 18. prosince 1998 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a byla registrována na základě svých stanov Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. února 1999. V prosinci 2001 představenstvo asociace rozhodlo o přejmenování na Českou asociaci kompetitivních komunikací. Nový název reflektuje vyvrcholení transformace ČAKK, která si klade za cíl se stát silnou, moderní, proevpropskou a respektovanou asociací elektronických komunikačních sítí a širokopásmových služeb.

Tuto asociaci založily všechny přední společnosti kabelových komunikací působící v České republice – KABEL PLUS a.s., INTERCABLE CZ s.r.o., TES LITVÍNOV s.r.o., KABEL NET HOLDING a.s. a DATTELKABEL, a.s. Myšlenku vzniku nové profesní asociace od počátku dále podpořil známý dodavatel programů pro televizní kabelové rozvody HBO TV CZECH a společnost HUGHES NETWORK SYSTEMS.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation – www.ectaweb.org) sdružující evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Cílem ECTA je vytvořit celoevropskou asociaci, která bude globálně řešit otázky týkající se telekomunikačního odvětví. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k rozvoji pobočky - afilace ECTA v  České republice, která vznikla na základě smluv mezi ECTA a ČAKK dne 18. března 2002.

ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association - www.ecca.be).

Důležitým mezníkem v historii asociace byla 3. valná hromada ČAKK 24. 5. 2000, kde se členové shodli na novém budoucím směru asociace. ČAKK se začala zaměřovat nejen na kabelové komunikace, ale i na problematiku širokopásmového vysílání a datové služby. ČAKK je také v intenzivním kontaktu s některými telekomunikačními operátory a stala se jednou ze dvou hlavních profesních asociací v telekomunikačním odvětví.

Na 5. valné hromadě asociace 24. 5. 2001 ČAKK schválila rozsáhlý program svého dalšího rozšíření a orientace na úzkou spolupráci s evropskou asociací ECTA, jejíž českou odbočkou se ČAKK hodlá v průběhu roku 2002 stát. Tím bude dovršena důsledná transformace původně úzce specializované asociace („kabelové televize“) na širokou asociaci elektronických komunikačních sítí, služeb a přidružených zařízení v České republice.

V současnosti má asociace 10 řádných členů, 17 přidružených členů a 3 pozorovatele.

 


 

 

Členové ČAKK

Řádní členové

 • UPC ČESKÁ REPUBLIKA.
 • T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.
 • O2  CZECH REPUBLIC a. s.

 • LICA, s.r.o.
 • ITSELF s.r.o.
 • SATT, a.s.

 

Přidružení členové

       

 • AT&T
 • ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
 • HBO Česká republika, s.r.o
 •  RIO MediaPředstavenstvo ČAEK

 • předsedkyně představenstva

  Tereza Rychtaříková


  místopředseda představenstva

  ·Petr Josefi

        členové      

  ·         Jan Dašovský

   

  ·         Michal Frankl

                 Miloš Koděra


            Peter Link

           

            Filip Šváb


            Zdeněk Vaníček


 • Rada ČAEK

  Předsedou rady je Jan Stárek.

  Místopředsedou rady je Marek Rotrekl.

  Členy jsou:  Martin Cach, Kateřina Dlouhá, Viktor Filip, Hana Gawlasová, Antonín Hedrlín, Evžen Chlanda, Josef Pivoňka, Marcel Procházka, Libor Šeda.

   

  Struktura ČAKK

  Strukturu ČAEK vedle představenstva a dozorčí rady tvoří rovněž sekce a odborné komise, jejichž úkolem je rozvíjet tematiku související s dílčími obory telekomunikačního podnikání a v jejich rámci reflektovat současné dění, právě tak jako připravovat a nabízet nové perspektivy, řešení a vize.

  ČAEK jako sdružení profesionálů chápe svůj obor jako interdisciplinární, úzce související především s problematikou kabelových přenosů a elektronických komunikací obecně, což se také odráží na uspořádání jednotlivých sekcí a komisí.


  Kabelová a mediální sekce a její odborné komise:

  • právní a mediální
  • protipirátská
  • obchodně operační a ekonomická (finanční)
  • programová


  Elektronická komunikační sekce a její odborné komise:

  • mobilní komunikace
  • technická


  Ostatní komise:

  • PR a tisková
  • konferenční a společenské vztahy
  • vzdělávací

   

  Dosavadní činnost ČAEK

   

  Česká asociace kompetitivních komunikací vyvíjí své aktivity v těchto klíčových tématech:

  I.                     Moderní komunikace

  II.                   Evropská spolupráce

  III.                  Liberalizované prostředí

  IV.                Úcta k právu, respekt k partnerům

   

   

  I. MODERNÍ KOMUNIKACE

  Česká asociace elektronických komunikací zastupuje hlas odvětví, představujícího jednu z nejmodernějších komunikačních technologií dneška. Jejím prostřednictvím se řádní a přidružení členové ČAEK – provozovatelé kabelových či jiných komunikačních sítí, alternativní operátoři, výrobci či dodavatelé telekomunikační technologie, služeb a materiálu, výrobci a distributoři rozhlasových a televizních programů, podniky zajišťující výstavbu komunikačních sítí – profilují před odbornou a laickou veřejností jako subjekty významně přispívající k utváření moderní informační společnosti. S tímto vědomím ČAEK rozvíjí svou odbornou, informační a společenskou činnost, a to jak v asociaci tak mimo ní. Prezident  a další funkcionáři ČAEK se pravidelně účastní vědeckých a odborných konferencí a sympozií, které nabízejí vhodnou příležitost pro prezentování stanovisek asociace. ČAEK sama pravidelně pořádá odbornou výroční konferenci mezinárodního významu. Zástupci odborných komisí přispívají do diskusí expertů, jež mají přesah k jejich oborům.

   

  II. EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

  Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK) již od svého založení věnuje pozornost rozvoji širokých mezinárodních kontaktů a soustavné zahraniční spolupráci.

  Jako členu evropské asociace CABLE EUROPE se ČAEK otevírá svět plný možností v síti evropského telekomunikačního průmyslu a příležitost rozvíjet dynamické strategické spojení ke zlepšení jejího již dobře zavedeného mezinárodního postavení. ČAEK se může obrátit na sdružení evropské jako na společný zdroj specifických informací týkající se obvyklých otázek obchodního rozvoje a setkávání odborníků a specialistů v Evropě.

   

  III. LIBERALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ

  ČAEK se obrací a jedná za odvětví kompetitivních komunikací rovněž k regulačním orgánům a orgánům státní exekutivy s cílem zastupovat mínění a zájmy svých členů. Zástupci ČAEK vstupují rovněž do procesu utváření zákonů s tím, že reprezentují a zprostředkovávají hlediska legislativy EU a jejího právního rámce. Cílem těchto kroků je přispět k vytvoření plně liberalizovaného prostředí, v němž budou kabelové komunikace považovány z hlediska právního i regulačního za součást odvětví elektronických komunikací.

   

  IV. ÚCTA K PRÁVU, RESPEKT K PARTNERŮM

  Koncepce, jež stojí v základech ČAEK, spočívá nejen v sdružování relevantních subjektů a jejich zastupování navenek, ale také v utváření prostoru pro sdílení jejich zkušeností a pro výměnu informací. Principy partnerství a vzájemného respektu jsou v tomto případě nezbytným předpokladem, neboť zaručují rovnoprávnost hlasů jednotlivých členů. V obdobném duchu vystupuje ČAEK také navenek vůči obdobným subjektům a asociacím.

   

   

  Česká asociace elektronických komunikací z. s.

  V jámě 699/1 
  110 00 Praha 1

  telefon: (+420) 603251838

  e-mail: e-mailová adresa je určena výhradně pro komunikací se členy a partnery asociace v záležitostech její činnosti podle stanov a v žádném případě není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

  www.cacc.cz

   

  14. září 2011

   

  * * *

   

  Vedoucí funkcionáři ČAEK v historii asociace/spolku:

   

  Prezident asociace:

  Zdeněk Vaníček, 1999 - 2014; 2015


          Předseda spolku:

          Zdeněk Vaníček, 2016 • Předseda představenstva:

  David D. Dea, 1999

  Václav Bartoň, 1999

  Robert H. Gardner, 2000 - 2002

  Luboš Řežábek, 2003 - 2005

  Vladimíra Chlandová, 2006 - 2016

          Tereza Rychtaříková 2016 -


 • Předseda dozorčí rady:

          Vladimír Petržílka, 1999

          Luboš Čipera, 1999 - 2000
   
          Michal Žilka, 2000 - 2005
 
          Antonín Hedrlín, 2005 - 2009
 
         Petr Josefi, 2009 - 2011

         Jan Stárek, 2011 -

 


 • V Praze dne 25. srpna 2016