ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Jarní zasedání ECTA v Monte Carlu

 

Konference ECTA v Monte Carlu

První letošní zasedání evropské asociace ECTA (Evropská asociace kompetitivních telekomunikací) se tentokrát konalo ve dnech 18. – 20. března 2002 v Monackém knížectví a přineslo hned dvě novinky: ECTA přijala pozvání monacké vlády, aby se jarní konference konaly v Monte Carlu také v příštích dvou letech, takže alespoň do roku 2004 je místo jarních setkání zástupců evropských telekomunikací už dopředu známo; druhá novinka má bezprostřední vztah k  České republice – Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), která je členem ECTA od roku 2000, se stala její afilací, neboli zcela samostatnou národní součástí s právem bezprostřední účasti na všem, čím se ECTA již od svého vzniku v roce 1998 soustavně a systematicky zabývá.

Při zahájení konference ECTA v Monte Carlu 18. března 2002 slavnostně podepsali vzájemnou smlouvu nejvyšší představitelé obou organizací – výkonný ředitel ECTA Phil Evins a prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. Česká republika se tak stala první zemí střední a východní Evropy, která má vlastní národní pobočku této významné a u Evropské komise řádně akreditované mezinárodní asociace. Český telekomunikační trh a také státní správa a regulátor tak získávají velmi silného a vlivného spojence při prosazování společných zájmů vedoucích k liberalizaci trhu. Členové ČAKK se prostřednictvím asociace budou moci aktivně zapojit do spoluvytváření evropského telekomunikačního prostředí. Prospěch z této významné události však budou mít i ti, kterým leží na srdci osud podnikání v sektoru elektronických komunikací v době, kdy vrcholí období závěrečných příprav na vstup České republiky do Evropské unie, a k ČAKK se připojí. ČAKK tak systematicky naplňuje svou dlouhodobou koncepci, kterou je otevření asociace dalším alternativním operátorům a subjektům, které se zabývají elektronickými komunikačními sítěmi a službami. V České republice doposud sdružení, které by mělo přímé spojení s evropským prostředím a bylo jeho integrální součástí, citelně scházelo; v tomto smyslu tedy ČAKK učinila rozhodný a zároveň odvážný krok vpřed. Odpověděla rovněž na často kladenou otázku, kdo vlastně ECTA v České republice zastupuje a kdo je jejím jediným a pravým referenčním místem.

Připojení ČAKK k  ECTA napomůže efektivněji dokončit liberalizaci trhu a hájit konkurenční prostředí v České republice. Od této chvíle máme v České republice plně k dispozici zázemí a zkušenosti významné pan-evropské organizace a stáváme se její integrální součástí. Předseda ECTA Kevin Power při zahájení konference v Monte Carlu prohlásil: „Velmi mne těší, že mohu přivítat ČAKK jako naši první pobočku v zemích střední a východní Evropy. Podepsání smlouvy reflektuje naše záměry spolupracovat s kandidátskými zeměmi na tom, aby jejich právní rámec na cestě ke vstupu do EU byl v souladu s příslušnými standardy.“

Jednání konference se prvořadě zabývalo otázkou nutnosti rychlého zavádění širokopásmových služeb. Jde o prioritu, na níž se jednoznačně shodují jak Spojené státy americké, tak Evropská unie, která ji znovu potvrdila na posledním zasedání Evropské rady v Barceloně (konalo se těsně před jednáním ECTA ve dnech 15. a 16. března 2002). Základní myšlenky v debatách o této otázce lze shrnout do těchto vět: Již není zapotřebí budovat další sítě; naopak je potřeba vrátit se k národnímu síťovému plánování a optimálně využívat vše, co je již – za nemalých nákladů – vybudováno; cílem je zlepšit kvalitu služeb koncovým uživatelům a s konečnou platností „zpřetrhat škrtící smyčku“ bývalých monopolních operátorů v místních okruzích („local loop unbundling“ totiž dokonale prohrává) – pokud toto rychle nenastane, nebude existovat žádný způsob hodnověrné a efektivní konkurence. Zpřístupnění účastnických vedení se stává „kolektivním problémem“ – Komise, národních regulačních úřadů, institucí na ochranu hospodářské soutěže, ale i na ochranu spotřebitelů, neboť jsou to v koncové podobě oni, kteří ztrácejí nejvíce. ECTA odhaduje, že do budování telekomunikační infrastruktury bylo celkově investováno 750 miliard dolarů – 50% z této astronomické sumy však bylo promarněno. Telekomunikační fyzická infrastruktura je přirozeným monopolem, proto se na infrastruktuře založená hospodářská soutěž nesetkala s úspěchem a naopak je ústředním problémem pro všechny alternativní provozovatele. Telekomunikace se zkrátka nedostatečně poučily z modelů jiných odvětví – elektřiny, plynu, vody ... 

Bude nesporně velmi poučné sledovat, jak se budou naplňovat závěry summitů Evropské unie – od mimořádného v Lisabonu před dvěma roky, až po zatím poslední – barcelonský. Z toho důvodu je pro Českou republiku zjevně nejpozitivnějším výsledkem konference ECTA v Monte Carlu to, že  vzájemná spolupráce posiluje pozici alternativních operátorů v České republice. Spojení s asociací ECTA tak bude jednoznačně významnou výhodou pro současné i budoucí členy ČAKK. Je zřejmé, že úkoly, které máme v České republice před sebou, včetně zlepšení profitability celého odvětví v Evropě v příštích letech, budou vyžadovat kreativitu, zkušenost, strategické plánování, finanční disciplínu a precizní řízení všech zdrojů. Partnerství s ECTA nám dává více prostředků ke splnění těchto náročných cílů.

A potěšitelná zpráva na závěr: Podzimní konference ECTA v roce 2004 se bude konat v Praze. Vedení ECTA a ČAKK se na tom dohodla v průběhu konference v Monte Carlu a ČAKK je v tomto smyslu odhodlána prokázat své velké zkušenosti, kterých při pořádání významných mezinárodních setkání nabyla.