ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Britský zákon o komunikacích

1.     Zákon se skládá ze šesti částí

      http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030021.htm

(a)   Fungování regulátora – OFCOM (The Office of Communications)

(b)   Sítě, služby a kmitočtové spektrum

(c)   Televizní a rozhlasové služby

(d)   Licence na televizní příjem

(e)   Konkurenční působení

(f)     Doplňující a přechodná opatření

2.     Zákon tedy zasahuje do sektoru telekomunikací a také do mediální sféry – televizního a rozhlasového vysílání, problematiky tisku  apod.

V oblasti telekomunikací (části (a), (b) a (e):

3.      Britská vláda se návrhem vydála na cestu „lehké regulace“. Zákon obsahuje specifické kroky, jejichž cílem je zajistit to, že OFCOM naplní tento regulační závazek a princip. OFCOM má povinnost se zdržet regulace všude tam, kde to bude žádoucí a vhodné. Klade se mu za úkol vyhovět novým standardům kvality služeb při svém postupu ve vztahu k regulovanému odvětví a k veřejnosti.

4.     Nový regulační úřad – The Office of Communications (OFCOM) slučuje dosavadních pět regulačních úřadů:

·        Broadcasting Standards Commission

·        Independent Television Commission

·        OFTEL (současný národní telekomunikační regulační úřad)

·        Radiocommunications Agency

·        Radio Authority

5.     OFCOM:

 • bude mít statutární povinnost trvale zajišťovat to, že jeho regulační postupy nebudou zahrnovat uvalování nebo ukládání nepotřebných závazků a břemen nebo jejich pokračování v případech, kdy se stanou nadbytečnými;
 • musí zveřejňovat, jakmile to bude po schválení zákona a po jeho vstupu v platnost možné, programový dokument (který bude čas od času revidován), kterým stanoví, jak bude tyto požadavky zajišťovat a realizovat;
 • musí také zveřejnit „promptní standardy“, kterými bude při své činnosti vázán.  

6.     OFCOM se stane národním regulačním úřadem elektronického komunikačního sektoru.

Zákon o komunikacích na něj převede pravomoci OFTELu stanovené Zákonem o telekomunikacích z roku 1984 č. 12 (The Telecommunications Act 1984).

Dále převezme pravomoci Radiokomunikační agentury týkající se udělení rádiových licencí a ostatních záležitostí podle ustanovení Zákona o bezdrátové telegrafii (The Wireless Telegraphy Act), byť s některými výjimkami, a odpovědnost státního tajemníka (tj. odpovědného kabinetního ministra[1]) ve vztahu k povolování zařízení podle zákona o telekomunikacích.

V souladu s novým regulačním rámcem elektronických komunikací EU bude se mandát OFCOM vztahovat na všechny elektronické komunikace.

7.     Povinnosti regulačního úřadu OFCOM vycházejí ze současného znění § 3 Zákona o telekomunikacích z roku 1984, které upravují povinnosti OFTEL.

Mezi povinnostmi OFCOM, pokud jde o telekomunikace, budou zejména:

 • zájmy zákazníků
 • prosazování konkurence při poskytování služeb a při jejich dostupnosti
 • optimální využívání elektromagnetického spektra

Při výkonu těchto povinností bude OFCOM povinně přihlížet k těmto okolnostem:

 • k principu, že regulační činnosti musí být transparentní, odpovědné, přiměřené, konsistentní a zaměřeny výhradně na případy, u nichž se regulační aktivita vyžaduje;
 • k ostatním principům reprezentujícím „best regulatory practice“;
 • k potřebám postižených osob, starých občanů a obyvatel s nízkými příjmy;
 • k názorům zákazníků regulovaných služeb a zařízení a k názorů veřejnosti obecně;
 • k různorodým názorům obyvatel různých částí Británie;
 • k různým názorům obyvatel, kteří žijí v odlehlých venkovských oblastech a ve městech.

8.     OFCOM také převezme povinnost správy Národního telefonního číselného plánu, zachování a revize tarifů univerzální služby a Britského plánu kmitočtových autorizací. 

9.     V oboru udělování licencí zákon zaujímá pozici „lehkého regulačního přístupu“; dosavadní anachronický těžký licenční režim bude zrušen a nahrazen novou politikou, který usnadní provoz sítí, služeb a zařízení (bude se vyžadovat pouze vyplnění ohlašovacího formuláře OFCOM).

      OFCOM nahradí státního tajemníka ve funkci úřadu pro vydávání licencí.

10.  Provoz elektronických komunikačních sítí, služeb a přidružených zařízení bude předmětem licenčních podmínek. Jejich stanovení a úprava bude v pravomoci OFCOM, který bude zpracovat podrobnější pravidla pro regulaci obsahu. Tato pravidla budou důsledně vycházet z nového regulačního rámce elektronických komunikací EU.

Podmínky mohou být stanoveny buď všeobecně nebo ve vztahu k jedné z těchto kategorií:

 • výrazné tržní postavení (SMP)
 • podmínky vztahující se k přístupu
 • podmínky SMP

11.  Státní tajemník tímto zákonem obdrží nové pravomoci, kterými bude zavazovat postupy OFCOM v takových otázkách jako je národní bezpečnost, mezinárodní vztahy, vyhovění mezinárodním závazkům států, veřejné zdraví a bezpečnost.

12. V otázce správy kmitočtového spektra přecházejí na OFCOM (soustřeďují se) povinnosti podle dosavadní právní úpravy telekomunikací a dalších předpisů.

13. OFCOM bude oprávněn vyměřovat správní poplatky, aby jimi kryl náklady regulace průmyslu.

14. Proti rozhodnutí OFCOM bude možné podat opravný prostředek – odvolání ke státnímu tajemníkovi.

15. OFCOM bude mít silné pravomoci při prosazování své činnosti. Budou doplněny procesními pravidly pro řešení případů porušování podmínek (ad 10.). OFCOM bude oprávněn udělovat citelné pokuty pro případ porušování podmínek.

16. Bude existovat právo civilního postupu při porušování podmínek a nárok na odškodnění vznikne-li k důsledku jejich porušení fyzické či právnické osobě škoda.

17.  Zákon o telekomunikacích z roku 1984 bude změněn a doplněn.


[1] Britská vláda se skládá z členů kabinetu a dále z mnoha dalších tzv. „junior“ ministrů a státních a parlamentních podtajemníků, kteří jsou členy jedné z komor parlamentu. Rozhodovací exekutivní pravomoc je v rukou předsedy vlády (hlavního ministra, prvního lorda pokladu a ministra státní služby) a jeho kabinetu (státních tajemníků a dalších hodnostářů s nezřídka archaickými tituly).